Archive

Back to homepage
בראשית בראשית פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בספר הזוהר נאמר שכאשר עלה ברצונו של הקב"ה לברוא את האדם הזדעזעו כל הברואים העליונים והתחתונים, וביום השישי לבריאה התעלו למדרגה עליונה יותר. מדוע הזדעזעו כל הברואים? מבואר

סוכות פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ ל'סוכות'

סוכות המדרש דן בשאלה מדוע שמיני עצרת, שהוא ה'עצרת' של חג הסוכות, צמוד ליום השביעי של סוכות, בעוד ה'עצרת' של חג הפסח, הלוא היא חג השבועות, מרוחקת חמישים יום מחג

סוכות פרשת שבוע מאת... ר' יוסף אלאשוילי

הרב יוסף אלאשוילי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת 'סוכות' מסופר על רבי יהודה הנשיא, שפעם אחת הגיע אליו עגל שהיה מיועד לשחיטה והצליח לברוח, העגל הסתופף תחת מעילו של רבי הקדוש, אמר לו רבי: "זיל (לך) כי

כיפור פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לשבת 'כיפור'

שבת כיפור ביסודותיו של יום-הכיפורים עומדים שני עניינים: הראשון הוא עניין התשובה, שכן ביום הזה הקב"ה סלח לעם-ישראל על חטא העגל. העניין השני הוא מתן התורה בשלמותה, כי ביום הזה

הרב אליהו מירילאשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לשבת 'כיפור'

שבת כיפור 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטותאיכם לפני ה' תטהרו' ימי הרחמים והסליחות מתחלקים לכמה חלקים: א- מר"ח אלול ועד ר"ה.ב- מר"ה עד יוהכ"פ והיום הנעלה

הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות 'חג הסוכות' מדוע נקרא חג הסוכות ולא נקרא חג ארבעת המינים? אלא טעם הדבר שיש מעלה בסוכה שאין בארבעת המינים. את מצוות סוכה אנו מתחילים לקיים מהרגע הראשון

הרב אילן שמילה לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת לך לך נמרוד ואברהם המדרש במספר על עשרה ניסיונות שנתנסה אאע"ה, וישנם חילוקי דעות בתיאור העשרה, י"א (רש"י וכו') דניסיון אור כשדים ג"כ היה במנין הניסיונות. וי"א (רמב"ן וכו')

הרב אילן שמילה ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא "ויספר ללבן את כל הדברים האלה" מה סיפר יעקב ללבן (שלמעט שמו, כולו היה שחור), על כך שאליפז גנב את כל רכושו בדרך. ומה קרה שם באמת? מספר

חכם שלום טטרואשוילי נח פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח העצים והמנחה הרמב"ן על פרשתנו (בראשית יא-לב) הביא מדרש כל העצים כשרים להעלות על המוקד המזבח חוץ מעצי זית ועצי גפן, משום שפרי הגפן היו מנסכים יין על

בראשית בראשית הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית בראשית- חטא אדם הראשון והשלכותיו: מתחילים אנו כעת את התורה הקדושה מחדש, וידועים דברי חז"ל כי אין בית מדרש בלא חידוש. אשר על כן ננסה במאמר הבא להבין