חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח

העצים והמנחה
הרמב"ן על פרשתנו (בראשית יא-לב) הביא מדרש כל העצים כשרים להעלות על המוקד המזבח חוץ מעצי זית ועצי גפן, משום שפרי הגפן היו מנסכים יין על גבי המזבח ומין הזית יצרו שמן שעולה לריח ניחוח עם הקורבנות שעל המזבח.
לפיכך הצילו הפירות את האילנות משרפה, היוצא מזה כללו של דבר, אם הפרי עולה לריח ניחוח ממילא אנו נחוס על אילנותיו, בעניין זה יש מדרש יפה שאומר זכה תרח לחיי עולם הבא בזכות בנו אברהם, זה יכול להוראות לנו דרך חיים ומוסר השכל אלו ששולחים את בניהם ובנותיהם לחינוך תורני ומקנים להם מורשת של עם ישראל הקדושה, מידות נפלאות ואמונה זכה, קודם כל בחשבון פשוט הרווח המידי שזוכים ליראות נחת מילדיהם בזה שמרחיקים אותם מאלימות שחיתות שלצערנו הורסים כל חלקה טובה בנוער שלנו, הרי ידוע לכל אחד וזה אינו סוד שילדים נערים בגילאי בית ספר יסודי מגיעים לכיתה עם אגרופנים ודוקרנים וכל מרעין בשין וממי מדבר על אלכוהול וסמים ה' ישמור, שמקצוע ההוראה נהייה עבודה בסיכון גבוהה עכב זה, שהיום מורה חושב פעמים אם בכלל להעיר לילד מופרע. מצד שני הרווח לחינוך התורני זוכים שהילידים מכבדים הורים משפחה אישה וילידים וממשכים בכבוד וגאווה את מסורת אבותינו שהרבה מאוד מתגעגעים לכבוד שהיה פעם בכל בית, אבא וסבא ישבו בראש השולחן ממש מלכות אמיתית. בכל אלו הדברים אנו זוכים על ידי חינוך ילדינו בדרכי אבותינו בדרך של תורה ויראת שמים.
וגם הילדים מזכים את ההורים שבזכות הפירות מצילים את האילנות. בעניין זה מביא סיפור נפלא מהזוהר הקדוש (מדרש הנעלם רות פ'- ב') רבי זמיראה ראה בחלומו אחד מיורדי גיהנום ופניו שחורות כשולי הקדירה, שאלוהו מיהו ואמר שאני יהודי חוטא שלא הנחתי עבירה בעולם שלא עברתי עליה, שאלו לשמו ואינו יודע להשיב, שכן יורדי גיהנום שוכחים את שמם, אמר לו ומה מקום מגוריך ענה לו שהייתי קצב בגליל העליון, ובגלל עוונותי גרמו שדנים אותי 3 פעמים ביום ו-3 פעמים בלילה. קם רבי זמיראה ועלה לגליל העליון וחקר אחר אותו קצב ששמעו אנשים את שמו קיללו אותו ואת בנו שהשאיר אחריו וכי יש לו בן לאותו קצב, אמרו לו כן והוא רשע כמו אביו, וכן עוסק בקצבות הלך חפש ומצאו קירבו בדברים עמל רבות ללמדו מקרא תפילה וקריאת שמע ואחר כך משנה תלמוד והלכה, עד שהחכים מאוד ונעשה רב בישיבה, לימים התגלה אותו קצב לרבי זמיראה אמר לו רבי ינחמך הקב"ה כשם שניחמתני, שאותו יום שידע בני פסוק אחד הקלו את דיני בגהינום כיוון שקרא שמע ישראל חסכו מימיני דין אחד ביום ודין אחד בלילה, כיוון שנכנס ללמוד בישיבה הוציאוני מגיהנום ומיום שהוסמך להוראה הכינו כיסאי בין צדיקים בגן עדן העליון ובכל יום ויום שהוא מחדש חידושים בתורה מעטרים אותי בעטרה של צדיקים בגן עדן, וקראהו את בן הקצב רבי נחום הפקולי, על זה שהפקיע את אביו מדינה של גיהנם, אשריו ואשרי זרעו שזכה שבן כזה הציל את אביו מגיהנם.

והדברים יפים ונחמדים על מורנו על ורבנו ר' גבריאל רחמים כארבעים שנה עמל להוציא יקר מזולל לימד לנוער של העדה הגרוזינית בפרט למאות לעשרות ולאלפים שבזכותו היום יודעים מקרא הלכה ומשנה, והנהגות בתורה. אשריו ואשרי חלקו מנוחתו כבוד וימליץ טוב בעד משפחתו ועל כל יוצאי זרעו בתוך שאר עמו ישראל.

הרב שלום טטרואשוילי הנכד הי"ו מאשדוד

לע"נ ר' רחמים בן מנשה ואסתר בטוניאשוילי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*