הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'בא' וט"ו בשבט

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'בא' וט"ו בשבט

פרשת 'בא' וט"ו בשבט

"הארבה" – ט"ו בשבט – המכנה המשותף
מה משותף בין הארבה ל"ט"ו בשבט"? כ' שהארבה הכיל 7 מינים: ילק, חסיל, גזם, חגב, ארבה, סלעם… וכ"כ שבט"ו בשבט ירד הארבה. הכיצד? משפט רשעים בגיהנם יב"ח: מכת הדם – כ' במדרש – דהחלה בערב פסח בחודש ניסן. 7 ימים היה מכת דם, כל ימי הפסח. סבל פרעה מהדם. בין הדם למכה הבאה היו 3 חודשי שקט )אייר – סיון – תמוז(. ובט' באב – היתה מכת הצפרדעים. מכת הכינים – היתה בחודש אלול )- "כך היתה להם אפשרות לקום לסליחות"(. מכת הערוב היתה בתשרי )ומדוע, דחודש זה מלא חגים, ר"ה, יוהכ"פ, סוכות, הושע"ר( "סוכה ולולב לעם סגולה". חשון – דבר. כסלו – שחין. טבת – ברד – החורף.

ובחודש שבט – ארבה. לכן היו 7 מינים בארבה, כדי שיברך על 7 מינים, כמו שמברכים בט"ו בשבט. ובחודש אדר – חושך. ומכת בכורות – בליל הסדר, המכה הקשה מכולם. ועוד כ' על מכת החושך: "שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו". כ' במדרש דהקב"ה התייעץ עם פמליא של מעלה האם לתת על המצרים את מכת חושך או לא. וא"ל פמליא של מעלה שכן. ומדוע התייעץ דוקא במכה זו? כדי להפרע מן הרשעים. דהרי לא רצה הקב"ה שיהיה חילול ה', שהרי דתן ואבירם והערב רב לא היו זכאים לצאת ממצרים ואם היה הורגם בפרהסיא, היה בזה צד של חילול ה', ולכן עשה ג' ימי חושך כדי להפרע מהם. וד"א, במאמר מוסגר, כ' בסה"ק דגם בימות המשיח, לפני בא המשיח יהיו ג' ימי חושך, דאז יפרע הקב"ה מן אלה שלא מאמינים בביאת המשיח. טעם שני למכת החושך, היה "ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב", וא"כ היו המצרים משקרים ליהודים שאין להם כלום. ולכן עשה ה' את מכת החושך, כדי שהיהודים יחפשו בקירות ובארונות המצרים, דהרי להם "היה אור במושבותם", וכך יכול לטעון כנגדם "שקרנים", הרי יש לכם פה ושם זהב וכסף וכו'. שואל החיד"א הק', מדוע צריך 2 טעמים למכת החושך… ומסביר: דהרי הגמ' בסנהדרין אומרת דבנפשות התחל בקטן ובממונות הלך בגדול, כלומר, דהרי בכל ב"ד יושבים ג' דיינים, והגדול באמצע, אם בדיני נפשות, ישמע דעת הגדול, לא ירצו הקטנים "ליענות על רוב", לענות על רב, כמבו' שם בסוג'. ועוד כ' ד"אם פתחו כולם בחובה" זכאי בעל הדין. דהרי מצוה לפתוח בזכותו.

וא"כ, לפי הטעם הראשון של המדרש דהיה החושך "כדי להפרע מן הרשעים", הוי "פתחו בחובה" וא"כ – זכאים הם ומדוע הבאת את מכת החושך, ולפי הטעם השני שרי.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*