הרב יוסף יצחק מירילאשוילי

Back to homepage
בא הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים" (שמות י"ג ט'). פסוק זה אנו קוראים בפרשה הזו

בשלח הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' "אז ישיר משה ובני ישראל" מובא במדרש (מכילתא) רבי נחמיה אומר: רוח הקדש שרתה על ישראל, יהיו אומרים שירה כבני אדם שהן קורין את שמע (כלומר: כולם אמרו

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות' "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו" מפרש רש"י – "הירבה והפציר בתפילה" התורה מספרת לנו כי רבקה אמנו הייתה עקרה,

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... שופטים

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שופטים'

פרשת 'שופטים' מובא במדרש רבא: אמר רבי לוי, משל למה הדבר דומה, למלך שהיו לו בנים הרבה, והיה אוהב את הקטן יותר מכולם, והיה לו פרדס אחד שהיה אוהבו יותר

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת 'נשא' "ואיש את קדשיו לו יהיו"– פירש רש"ימי שמעכב מעשרותיו ואינו נותנן, לו יהיו המעשרות (בלבד), אף שאין שדהו עושה אלא אחד מעשרה שהייתה רגילה לעשות.   מסופר במדרש

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת 'ויקהל פקודי' "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" רבותינו בעלי אגדה אומרים (ילקוט שמעוני): מתחילת התורה ועד סופה, אין בה פרשה שנאמר בראשה "ויקהל", אלא זו בלבד, אמר

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא' ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה: אומר רבי שמעון בר יוחאי בזהר הקדש שיעקב יצא מכלל ארץ ישראל והלך לרשות אחרת שהיא חוץ לארץ ששם שולט הסיטרא אחרא.

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת 'נשא' בפרשת השבוע אנו קוראים על זה שה' מצווה את משה על אהרון ובניו שיברכו את בני ישראל יברכך… יאר… ישא… והנה בזהר הקדוש מובא "אמר רבי יוסי: בשעה

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי ויקהל פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל'

פרשת 'ויקהל' בתחילת פרשתנו מספרת התורה שמשה רבינו הקהיל את בני ישראל והתחיל לצוותם על שמירת שבת בתוך הדברים מופיע הפסוק" ששת ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות' "ותקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית" והנה מובא במדרש: אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי מכבד את אבי, ולא הגעתי לחלק