Archive

Back to homepage
יתרו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו במעמד הר סיני הייתה התגלות אלוקית מופלאה, שבה כל יהודי ראה את הקב"ה עצמו יורד על הר סיני ונותן את התורה לעם ישראל. וכך הקב"ה אומר לעם ישראל

בשלח הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח 'כתב זאת זיכרון בספר' (יז-יד) והנה חז"ל אמרו (מגילה יג.) למה נקרא שמה אסתר? על שם אסתהר (לבנה), כי הנה לפעמים הקב"ה עושה נסים אשר הם למעלה מהטבע

בשלח התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשולי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח כשבני ישראל יצאו ממצרים להר סיני על מנת לקבל את התורה אירעו להם בדרכם שתי מלחמות, המלחמה עם פרעה והמלחמה עם עמלק. בפרשת השבוע פרשת בשלח מספרת התורה

בשלח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח קריעת ים סוף התחוללה כאשר משה נצטווה להרים את מטהו ולנטות את ידו על הים. על-פי תרגום יונתן היו חקוקים על מטה משה שמו הגדול של הקב"ה, עשר

הרב אילן שמילה יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילא בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו וישמע יתרו….? מה שמועה שמע ובא, מלחמת עמלק וקריעת ים סוף (רש"י) מסופר על צלם חובבן שחפץ לצלם את מלחמת ששת הימים בחזית הקדמית, לאחר קשרים דיפלומטים שונים

בא הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו" לאחר רד"ו שנים שעם ישראל משעובד במצרים בעבודת

וארא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וארא'

פרשת וארא בפרשתנו התורה מציגה את משה ואהרון בשני פסוקים סמוכים, אך בסדר שונה: בתחילה נאמר "הוּא אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה אֲשֶׁר אָמַר ה' לָהֶם, הוֹצִיאוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם עַל

בא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בא'

פרשת בא בליל ט"ו בניסן, בחצי הלילה, הִכה ה' את בכורי מצרים, במכה העשירית והאחרונה, שאחריה יצאו אבותינו ממצרים. בתיאור המכה הצפויה נאמר: "וּלְכֹל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יֶחֱרַץ כֶּלֶב לְשֹׁנוֹ,

בא הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים" (שמות י"ג ט'). פסוק זה אנו קוראים בפרשה הזו

הרב מיכאל בראל וארא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא "ולא שמעו לא משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" (פרק ו' פסוק ט') ידועה השאלה : מפני מה גלגל הקב"ה שבנ"י ישראל יעבדו עבודת פרך על מה ולמה עבודה