ח' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

ח' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח

'כתב זאת זיכרון בספר' (יז-יד)
והנה חז"ל אמרו (מגילה יג.) למה נקרא שמה אסתר? על שם אסתהר (לבנה), כי הנה לפעמים הקב"ה עושה נסים אשר הם למעלה מהטבע כמו יציאת מצרים ובקיעת ים סוף, ויש שהקב"ה עושה נס טבעי כמו נס מרדכי ואסתר. שהנס היה בטבע, שבתחילה אחשוורוש אהב את המן ובסוף אהב את מרדכי ואסתר ונמצא שהנס היה בטבע והנה הנס אשר למעלה מהטבע נקרא 'הויה' והנס אשר בטבע נקרא 'אדנות' וכן הביא הרמב"ן הקדוש בפירושו לתורה. והנה הטבע הוא בחינת מקבל כי הוא מקבל תמיד ממי שמעל הטבע ונמצא שהנס בטבע כנס מרדכי ואסתר היא בבחינת לבנה הנקראת בשם 'אדנות' כי הוא בבחינת מקבל, כמו שהלבנה מקבלת מן החמה כן הוא בבחינת בנס מרדכי ואסתר, וזהו שאמרו אסתר על שם לבנה, והנה זה שהקב"ה עשה נס מעל הטבע על ידי זה גם הקליפות נכנעים לפניו וכמו שכתוב 'וישמע יתרו' וכמו שדרשו חז"ל 'על כן עלמות אהבוך' בשעת יציאת מצרים, והנה זה הרשע עמלק היה רשע גדול כל כך ולא הכניע את עצמו באלו הניסים אשר היו למעלה מהטבע, כמו שאמרו חז"ל משל לאמבטיה חמה שקיררו אותה – כך היה עמלק, ואם כן לרשע הגדול הזה עמלק לא הועיל הנס מעל הטבע כלל, לכן ציווה השם יתברך להילחם עמו וזהו שכתוב 'וצא הילחם בעמלק' ומלחמה מורה על הטבע להכניע את הטבע, ולכן יהושע עשה את המלחמה כי יהושע הוא כנגד החמה 'פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה', ולכן יהושע עשה המלחמה שהוא כנגד הלבנה שהיא הטבע. והנה תורה שבכתב מרמז על למעלה מהטבע ותורה שבעל-פה על הטבע ותורה שבעל פה מקבלת מתורה שבכתב ולכן בזמן מרדכי ואסתר שנתקן הטבע יכלו ללמוד אז יותר טוב את התורה שבעל פה, וזהו הרמז 'כתב זאת זיכרון בספר' שזהו על הנס של מרדכי ואסתר והמילה 'זאת' מרמז על התורה שבעל פה. (קדושת הלוי)

'ומטה האלוקים בידי' באו להגיד כוחו של הצדיק שיכול להטיב את מה שהאלוקים יעשה וזה בידו של הצדיק שכתוב שצדיקים גוזרים הקב"ה מקיים.

'הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב' (יז-ו) ונשאלת השאלה האם ה' עומד שם ולא המקום אחר הרי לית אתר פנוי מיניה ומלא כל הארץ כבודו?

אלא עומד זה לשון תפילה שנאמר 'ויעמוד פינחס ויפלל', אצל אנשים צדיקים לא שייך עמידה כי הם תמיד עולים מחיל אל חיל ואם הוא עומד באותו זמן אינו צדיק אלא רק כאשר הוא בתפילה שאז צריך לעמוד, לכן נקרא עולם האצילות לומר שהאדם אצלו אצל הקב"ה, ולכן הנני עומד לפניך שם זה שהקב"ה עומד שם בשביל משה רבינו כמו שהוא מתפלל ועמד כך השם עומד איתו כביכול, ואז ויצא ממנו מים שפע ברכה והצלחה לכל עם ישראל.
שבת שלום

ח' יוסף מודזגברישוולי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*