הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה ל'שבת פסח'

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה ל'שבת פסח'

שבת פסח

חג הפסח
בסדר ההגדה נוהגים להניח בקערת שולחן הסדר שלוש מצות, המהר"ל מבאר שהמצות הם כנגד שלושת האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב ולכן שוברים את המצה האמצעית לשתיים.
וצריך להבין מדוע דווקא את המצה שהיא כנגד יצחק אבינו יש לבצוע אותה ולעשות בה את ה"יחץ"?
עונה על כך הרא"ש על התורה ומביא את המדרש: "באו האבות הקדושים לפני הקב"ה ואמרו ריבונו של עולם, כמה עם ישראל סובל במצרים?! אמר להם הקב"ה: "כל מי שייתן לי אות משמו, אוריד כנגד האות את שנות השעבוד של ישראל".
אמר אברהם אבינו אני אין לי מה להוריד, הרי אתה ריבונו של עולם הוספת לי אות בשמי.
אמר יעקב אבינו אני אין לי מה להוריד, שהרי אתה ריבונו של עולם נתת לי את השם "ישראל", ולא ביטלת את שמי יעקב.
אמר יצחק אבינו ריבונו של עולם תוריד ממני! וכי מה יש להוריד ממך? דוד המלך אומר בספר תהילים (קה', ט'): "אשר כרת את אברהם ושבועתו ליִשׂחָק".
אמר יצחק אבינו ריבונו של עולם החלף את שמי ובמקום האות ש' (300) שים את האות צ' (90), במקום "ישחק" "יצחק", וההפרש בין שתי האותיות הוא 210, אמר לו הקב"ה, חייך שאני גואל אותם ב-210 שנים".
ולכן היות וגאל הקב"ה את עם ישראל לאחר 210 שנים, היה זה בזכותו של יצחק אבינו, ולכן לוקחים את המצה של יצחק אבינו, כי בזכותו זמן השעבוד נחצה והיה במקום 400 שנה רק 210 שנה.
ולכן בוצעים את המצה לחצי לא מדוייק כמו שכתוב בסדר ההגדה שחצי אחד ב"יחץ" צריך להיות גדול יותר, כי יוצא שחצי זמן השעבוד היה מעט גדול יותר, 210 מתוך 400.
דבר נוסף מביא המהר"ל כי 4 הכוסות הם כנגד 4 האימהות הקדושות דוד המלך אומר בתהילים (פ' פסוק ט') "גפן ממצרים תסיע" עם ישראל נמשלו לגפן בזכות ששמרו על הצניעות גם במצרים שהייתה ערוות הארץ וגם נשות ישראל נמשלו לגפן כמו שכתוב בתהילים (קכח', ג') "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" וזה מרומז בשתיית ארבע כוסות של יין שהוא מפרי הגפן.
שרה אימנו כנגד הכוס הראשונה היא הייתה הראשונה שירדה למצרים ונפלה בידי פרעה ושמרה על צניעותה וקדושתה.
רבקה אימנו כנגד הכוס השניה כיון שממנה יצאו שני בניה יעקב ועשיו שנפרדו זה לדרכו וזה לדרכו כמ"ש "ושני לאומים ממעייך ייפרדו" וכשם שביום השני לבריאת העולם נוצר הפירוד בין מים עליונים למים תחתונים.
רחל אימנו כנגד הכוס השלישית כוס ברכת המזון כפי שנאמר בגמרא מסכת סוטה (לח' ע"ב) "ואמר רבי יהושע בן לוי אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין שנאמר (משלי כב-ט): "טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל" אל תיקרי יבורך אלא יברך". ואין לך טוב עין מרחל שנתנה סימניה לאחותה לאה ולכן זכתה לבן כמו יוסף שגם עליו נאמר "בן פורת יוסף בן פורת עלה עין". בנוסף לכך אומרים חז"ל "ברכת המזון", היא הברכה שמביאה את הברכה לכל המזון והפרנסה, וכל המזון של העולם ירד דרך יוסף הצדיק, שנאמר (בראשית מב, ו): "ויוסף הוא השלִיט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ", לכן הכוס שעוסקת בברכת המזון, שייכת לרחל אמנו.
לאה אימנו היא כנגד הכוס הרביעית, בכוס הזאת אנחנו מסיימים את ההלל, ומסיימים את דברי השבח לקב"ה אומרת הגמרא (מסכת ברכות ז, ב): "ואמר ר"י משום רבי שמעון בן יוחאי מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שהודה להקב"ה עד שבאתה לאה והודאתו שנאמר (בראשית כט-לה): "הפעם אודה את ה'". לאה אמנו היא האימא של ההודאה ולכן כוס ההודאה, שהוא הכוס הרביעי, שייך ללאה אמנו.
חג פסח כשר ושמח.

לעילוי נשמת אחי היקר הרב בן ציון ע"ה בן אברהם ולאה שי' לאויוש"ט בטשוילי
הרב אבישי בטאשוילי הי"ו מרשל"צ

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*