Archive

Back to homepage
הרב רפאל טטרוא פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'פקודי'

פרשת פקודי בסייעתא דשמיא נקרא השבת הקרובה את הפרשה החותמת את ספר שמות, ספר הגלות והגאולה הספר הפותח בירידת עם ישראל למצרים ומסיים בהקמת המשכן והשראת השכינה על עם ישראל.

הרב אבישי בטאשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה ל'שבת פסח'

שבת פסח חג הפסח בסדר ההגדה נוהגים להניח בקערת שולחן הסדר שלוש מצות, המהר"ל מבאר שהמצות הם כנגד שלושת האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב ולכן שוברים את המצה האמצעית לשתיים.

הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני "וידום אהרן" קיבל שכר על שתיקתו. וכן אמר משה רבנו לאהרן: זהו שכ׳: "הוא אשר דיבר ה׳ לעמו: "בקרובי אקדש ועל פני כל האדם אכבד". אמר מ״ר לאהרן,

פקודי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'פקודי'

פרשת פקודי המשכן הוקם בתרומת כל בני-ישראל, אנשים, נשים וגם טף, כפי שנאמר במדרש שגם ילדים תרמו בעבור הקמת המשכן. אולם היה חלק במשכן שנעשה מתרומתם של גדולים בלבד, ולקטנים

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי כי תשא שיחה של הרבי מלובביץ

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא לאחר מתן תורה בו קיבלו בני ישראל את התורה מאת הקב"ה הם נעשו לממלכת כהנים וגוי קדוש והתעלו למדרגה מאוד נעלית, ואז שואל משה רבינו: 'ריבונו של

ויקהל פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקהל'

פרשת ויקהל פרשת ויקהל מספרת על התרומות שנידבו כל ישראל בעבור מלאכת המשכן, ואחרי תיאור כל הפריטים שנתרמו מופיע הפסוק: "והנשיאים הביאו את אבני השוהם…". פסוק זה בא ללמד שהנשיאים

הרב אבישי בטאשוילי כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא בפרשת השבוע מתארת התורה את אחד מרגעי הדרמה הגדולים לאורך ההיסטוריה של עם ישראל, משה רבינו עולה להר סיני ל-40 יום וכשהגיע הרגע שהוא צריך לרדת ולמסור

הרב אילן שמילה ויקהל פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויקהל'

פרשת ויקהל ״ויקהל משה את כל עדת בני ישראל..״ מפרש רש״י "ממחרת יום הכיפורים היה". בא לומר להם הלכות שבת, לומר לך שמלאכת המשכן אינה דוחה שבת. מפרשים חז׳׳ל, מה

ויקהל חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

ח' שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל'

פרשת ויקהל העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט הרב שלום שבדרון מביא בדרשותיו מעשה באחד שצרותיו העבירו אותו מדעתו ומנהגו היה לקחת כיסא מתקפל ומטריה בידו ולעמוד בפרשת דרכים בכניסה

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא פרשת תישא נקראת פעמים רבות בסמוך לימי הפורים, ויש קשר בינה ובין סיפור פורים. הגמרא (מגילה יב,א) אומרת כי הסיבה לגזירת אחשוורוש הייתה – "מפני שהשתחוו לצלם".