התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא

לאחר מתן תורה בו קיבלו בני ישראל את התורה מאת הקב"ה הם נעשו לממלכת כהנים וגוי קדוש והתעלו למדרגה מאוד נעלית, ואז שואל משה רבינו: 'ריבונו של עולם במה תרום קרן ישראל?' והקב"ה השיב על כך 'כי תישא את ראש בני ישראל' כשתרצה להרים ולהגביה את בני ישראל זה יהיה על ידי מצות הצדקה – מחצית השקל. הרבי מליובאוויטש מסביר שמוכרחים לומר שמדובר כאן בסוג נעלה מאוד של צדקה שהרי עצם המושג של צדקה היה קיים עוד לפני מתן תורה והיה קיים גם אצל בני נח ועל אחת כמה וכמה לאחר שניתנה התורה, אבל משה רבינו רצה להרים את בני ישראל עוד יותר למעלה ועל זה הקב"ה אומר לו שזה ע"י מחצית השקל.
בנתינת צדקה יש אופן שבו האדם הנותן הוא אדם שמצד טבעו הוא טוב או שהוא מבין בשכלו את החיוניות של הסיוע לזולת, הן במובן האישי והן כחלק מצדק חברתי שזו הדרגה התחתונה בנתינת צדקה, במיוחד אצל יהודים שהם רחמנים וגומלי חסדים בטבעם. אבל יש דרגה נעלית מכך שעושים את מצות הצדקה אך ורק משום שהקב"ה ציווה לעשות זאת, כאן הגורם לתת צדקה הוא לא המניע האישי כי אם הציות לרצון ה'.
מצווה היא דבר מוחלט שאינו מתבטל מול שיקולים שיכלים או רגשיים ולכן בקיום כזה של הצדקה יש עוצמה רבה יותר, אבל גם בזה יכולות להתערב פניות אישיות, כמו רצון לקבל שכר גשמי או שכר רוחני בעולם הבא (על האדמו"ר הזקן מסופר שפעם שמעו אותו בתוך תפילתו שאמר: הקב"ה אני לא רוצה גן עדן אני לא רוצה את העולם הבא אני רוצה אותך!)
יש את הדרגה של נתינה שלא על מנת לקבל פרס, שהאדם מקיים את המצווה אך ורק בגלל שהקב"ה ציווה כך ולא מתוך אינטרסים אישיים. מצוות מחצית השקל מייצגת סוג עליון יותר של צדקה. המדרש אומר: 'הראה לו מטבע של אש' ואמר לו 'כזה יתנו' הסוד של מחצית השקל טמון במילים האלו.
טבעה של האש הוא לעלות תמיד למעלה וכך צריך לתת צדקה מתוך אש והתלהבות, אך בלי שום סממנים אישיים לא גשמיים ולא רוחניים, צריך לקיים את המצוה בפשטות ובטבעיות בלי לחפש שום סיבות. הקב"ה אינו מסתפק באש בלבד אלא מראה למשה מטבע של אש, משמעות הדבר שלא צריך להתנתק מהמציאות כמו אש, אלא זה צריך להיות שהאש תחדור לטבע מלשון מטבע, שגם הטבע יהיה אש.
יהודי שחדור בתחושת האש הזאת הוא הולך לחפש אחרי עני שזקוק לעזרה והוא נותן פעמים רבות שוב ושוב, וזו הצדקה שלמעלה ממתן תורה שבאמצעותו השיב הקב"ה למשה על שאלתו 'במה תרום קרן ישראל'.
יהיה רצון שעל ידי קיום הדברים הנ"ל, נזכה לביאת משיח צדקנו בבניין בית המקדש ובגאולה האמתית והשלימה בקרוב ממש.
התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*