הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני

"וידום אהרן"
קיבל שכר על שתיקתו.
וכן אמר משה רבנו לאהרן: זהו שכ׳: "הוא אשר דיבר ה׳ לעמו: "בקרובי אקדש ועל פני כל האדם אכבד". אמר מ״ר לאהרן, הייתי בטוח שזה או אני או אתה. כעת רואה אני שהם גדולים ממני וממך.
ומה היינו מצפים שאהרן יאמר: הוא יתחיל לספר עד כמה זה באמת נכון ואלו צדיקים היו בניו ומה הם עשו ומהם זכויותיהם וכד'. ועם כל זה, מה עשה אהרן "וידום אהרן".
וכמו שרואים בפרשת פרה אדומה, ראם מסבירים, משמע שיש טעם ושכל לענין וכששותקים זה אומר שההסבר היחיד הוא אך ורק – לקבל דין שמים באהבה.
פ״א, נפטרו שני בחורי ישיבה ממיר זאח״ז, והראש ישיבה החל להספיד ודיבר שם על ההבדל בין קרבן יחיד לציבור ופלפל שם בסוגיה, היה שם ר׳ יחזקאל לוינשטיין זצ״ל והוא לא יכול היה לסבול את זה, הוא אמר למקורביו, מה צריך את כל ההסברים האלו, זה מה שעשה ה׳ וזהו!
"יין ושכר אל תשת"
בפס' זה התייחד הדיבור לאהרן הכהן ומדוע א. לנחמו על מות שני בניו. ב. כי ענין זה שייך דוקא לכהנים. "חוקת עולם לדורותיכם" אומרת ע"כ הגמ' במס' שבת, ד-יין עד גיל 40 לא בריא, אלא צריך לאכול ולשתות טוב דברים בריאים, לאחר גיל 40 ראוי להחליף, להוריד בכמויות האוכל ולשתות הרבה יין. (דהרי ראינו שיין בריא כיום). מסופר על הגאון די מודינא, אשר חי באטליה לפני כ – 300 שנה, אשר היה מאוד אוהב יין אפי' לפני גיל 40. אמרו לו, איך הנך מסתדר עם הגמ' בשבת, אמר להם, כ' במשנה באבות – "בן 40 לבינה", כלומר מתי אדם מקבל שכל משכר – בגיל 40 ולכן אז הוא מתחיל להבין ביין, אמר להם, אני עוד לפני גיל 40 הבנתי את טעם היין ולכן שותה אני עוד לפני גיל 40. ועוד אמר פעם, אומרים העולם דיש ליין שבעים טעמים, דיין גימטריא 70, ואני אומר, דשבעים טעמים יש ליין, אך טעם היין משובח מכולם.
אותו גאון זצ"ל היו לו הרבה צרות, אשתו נטרפה עליה דעתה ובנו שלח ידו בנפשו עוד ועוד ייסורים ולכן היה דבוק ליין. הוא חיבר מס' ספרים ובאחד מביאוריו לפס' הנ"ל פירש כך: "יין ושכר אל תשת" – ב"אל" ישנו פָ סֵ ק, כלומר ישנם אירועים שכן מותר לשתות יין, ומתי . . "אתה ובניך איתך", כשאתה מחתן הבנים, תשת יין, "בבואכם אל אהל מועד", כשאתה חונך הבית, תשת, "ולא תמותו", ואם ניצלתם ממות, ג"כ תשת, בסעודת ההודיה, "חוקת עולם לדורותיכם" הוי סעודת ברית, "דחוקה" הוי ברית. "ולהבדיל בין הקודש ובין החול", בהבדלת מוצ"ש צריך להבדיל על היין. "ובין הטמא ובין הטהור", פירוש בין המן למרדכי, בסעודת פורים ג"כ צריך לשתות יין. "ולהורות את בנ"י", פירוש בסעודת סיום ג"כ צריך לשתות יין. ע"כ.
הרב אילן שמילה הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*