הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו"

לאחר רד"ו שנים שעם ישראל משעובד במצרים בעבודת פרך מגיע הזמן שעם ישראל עומד לצאת מארץ מצרים רק שנשארו עוד ג' מכות שצריך להביא על מצרים (ארבה,חושך,בכורות)ואכן כך קורה הקב"ה שולח על המצריים את ג' המכות הנ"ל כפי שכתוב בפסוק הנ"ל "למען שתי אותותי אלה בקרבו " שהקב"ה רוצה למצוות את כל המכות על מצרים אפילו שפרעה היה מוכן לשלוח את עם ישראל אבל הקב"ה מכביד את ליבו וכך הקב"ה שולח את כל מכותיו במצרים.

ולפני שהקב"ה שולח את המכה האחרונה שהיא מכת הבכורות הקב"ה מצווה את עם ישראל שניי מצוות האחד הוא קידוש החודש והשני קורבן פסח,קידוש החודש מובא במדרש:שהיו מתכנסים מלאכי השרת אצל הקב"ה ואומרים לפניו רבש"ע מתי ראש השנה והקב"ה עונה להם אתם שואלים אותי,אתם וגם אני נשאל את בית דין של מטה הקב"ה אומר למלאכים שעד עכשיו חשבון החודשים והמועדים היו מסורים בידי עכשיו הם מסורים בידי בשר ודם שנאמר "החודש הזה לכם ראש החודשים" וכאשר הראה הקב"ה למשה הקב"ה אמר לו כזה ראה וקדש הראה לו את הלבנה ואמר לו כאשר אתם רואים את הלבנה מועטת אז תקדשו את החודש ומה גם שהחודש זה חודש ניסן ראשון הוא לכם לחודשי השנה ולפי חודש זה יהיה גם סדר קביעתם של החגים והמועדים שבתות וכל הזמנים שיש בלוח העברי,מכאן אנו רואים כמה גדול מצוות קידוש החודש,ועוד ידוע מה שמובא ברש"י הראשון בשם ר' יצחק שאמר מדוע התורה התחילה בבראשית ולא בפרשת החודש הזה לכם ראש חודשים שזהו המצווה הראשונה שנצטוו עם ישראל,מכאן אנו רואים שמצווה זו היא גדולה וחשובה לפני הקב"ה וכמובן לעם ישראל שבלי זה היא אפשר לקבוע מתי איזה חג יוצא,וכיוצא בזה.

קורבן פסח:כתוב בתורה "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאות לכם ואמרת זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים ואת בתינו הציל ויקד העם וישתחוו",
מובא בספר החינוך שהטעם העיקרי למצווה זו הוא לזכור את יציאת מצרים,וכל זה למה משום שעם ישראל שהיו במצרים לא היה להם לכאורה שום מצווה שם הם היו נחשבים לעובדי עבודה זרה שהם היו בתוך מ"ט שערי טומאה וכדי שיהיה לעם ישראל זכויות שבזכותם הם יהיו ראויים לצאת ממצרים ולכן נתן הקב"ה לעם ישראל את מצוות קורבן פסח ובנוסף גם את מצוות המילה שבזכות דם מילה ודם קורבן פסח עם ישראל נגאלו ממצרים וכמובן שהם היו צריכים להשים את הדם על המזוזות והמשקוף כפי שצווה הקב"ה את עם ישראל,כדי שהקב"ה יפסח על בתי ישראל ולא יהיה רשות למזיק להזיק לעם ישראל,אם כן גם מצוות קידוש החודש וגם קורבן פסח שניהם מצוות שבאים להבליט את חירותם של עם ישראל שהם בני חורין כך שאחרי רד"ו שנים עם ישראל יוצא ממצרים ביד רמה כולם ללא יוצא מהכלל וכפי שאומר משה רבנו לפרעה "בנערינו ובזקננו נלך בבנינו ובנותינו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו" שאף אחד לא ישאר במצרים אפילו הצאן והבקר לא ישארו במצרים כי כאשר מגיע זמן גאולת עם ישראל כולם יוצאים אף אחד לא ישאר מאחור בגלות אלא כולם יוצאים אל המדבר שהרי שם בעוד זמן לא רב עם ישראל יעמדו לפני הר סיני לקבל את התורה שהרי לשם כך הם יוצאים ממצרים,יה"ר שנזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה והאמיתית אמן.
שבת שלום.
הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

לעילוי נשמת
דבורה בת סימון ושרה אשת משה מושיאשוילי
ראובן בן יוסף ומלכה
שרה בת מנשה ומרים אשת לוי
רפאל בן חכם ראובן ושמחה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*