שיחה של הרבי מלובביץ לפסח

שיחה של הרבי מלובביץ לפסח

פסח

בהגדה של פסח אנו מציינים את חשיבותה של זכירת יציאת מצרים, על-פי הפסוק: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". בן-זומא אומר שהמילה 'כל' באה לרבות גם את הלילות, שגם בהם יש להזכיר את יציאת מצרים, וחכמים מוסיפים ואומרים: "כל ימי חייך, להביא לימות המשיח", שגם בזמן הגאולה השלמה תחול המצווה להזכיר את יציאת מצרים. על-פי זה נשאלת השאלה, מדוע אין המצווה הזאת נמנית בתוך תרי"ג מצוות התורה? יש בין מוני המצוות הסבורים שהלימוד מהפסוק הוא אסמכתא בלבד, והמצווה היא למעשה מדרבנן ולא מהתורה. אבל הרמב"ם סבור שזו מצווה מהתורה, כפי שהוא כותב בהלכות קריאת שמע: "מצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". אם-כן, מדוע לא מנה את המצווה במניין תרי"ג המצוות?
יש מי שרוצה לתרץ שהרמב"ם לא מנה את המצווה הזאת מפני שהיא מצווה זמנית בלבד, שלא תנהג בימות המשיח. על-פי ההסבר הזה, הרמב"ם פוסק כדעת בן-זומא ולא כדעת חכמים, והוא סבור שבימות המשיח לא יצטרכו להזכיר את יציאת מצרים. אבל למעשה אי-אפשר לקבל הסבר זה. ראשית, דוחק גדול הוא לקבוע שהרמב"ם מכריע כדעת בן-זומא ולא כדעת חכמים. שנית, והוא העיקר – אם נקבל הסבר זה, נמצא שבימות המשיח יצטרכו לקרוא בלילה רק את שתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמע, ולא את הפרשה השלישית, פרשת ציצית. שהרי מצוות ציצית אינה נוהגת בלילה, וקוראים אותה בלילה רק מפני שמוזכרת בה יציאת מצרים!
ההסבר לאי הכללת זכירת יציאת מצרים במניין המצוות פשוט למדיי: אין צורך למנות את זכירת מצרים בנפרד, מכיוון שהיא כלולה במצוות קריאת שמע. על המצווה הזאת כותב הרמב"ם: "פעמיים בכל יום קוראין קריאת שמע, בערב ובבוקר… ומה הוא קורא, שלוש פרשיות". בהמשך הרמב"ם מסביר מדוע קוראים את פרשת ציצית בלילה: "אף-על-פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה, מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה".
נמצא שבתוך מצוות קריאת שמע כלולה גם מצוות זכירת מצרים, שלכן קוראים את פרשת ציצית בתוך קריאת שמע. משום כך אין מקום למנות אותה כמצווה לעצמה. דבר דומה אנו מוצאים במצוות המשכן וכליו. אמנם יש בתורה ציוויים על עשיית המנורה, השולחן, המזבח וכדומה, אך במניין המצוות נכללים כולם במצווה הכללית של בניית בית-המקדש. וכך גם זכירת מצוות יציאת מצרים כלולה במצוות קריאת שמע, ואין צורך למנותה כמצווה לעצמה. (התוועדויות תשמ"ב)

באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*