Archive

Back to homepage
אמור פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'אמור'

פרשת אמור בפרשתנו התורה מפרטת רשימה של מומים הפוסלים את הקרבן. הרמב"ם (בהלכות איסורי מזבח פרק ג, הלכה יא) מציג את המומים האלה ומסכם שיש כאן ארבעה-עשר מומים. מפרשי הרמב"ם

בהעלותך הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך הנושא-הסרבנות האנושית: בספטמבר 2003 פורסם "מכתב הטייסים" בו חתמו 27 טייסי חיל האוויר בדבר הודעתם על סירובם לשרת בשטחים בטענה שהדבר איננו מוסרי, הואיל ומהווה כיבוש מתמשך. ב-22

פרשת שבוע מאת... קדושים שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קדושים'

פרשת קדושים התורה קובעת כי עץ פרי עובר שלושה שלבים מבחינה הלכתית: השלב הראשון – "שלוש שנים יהיו לכם ערלים". בשלוש השנים הראשונות פירותיו אסורים באכילה. השלב השני – "בשנה

בהר הרב שבתאי מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב שבתאי מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת בהר כמו כל הורה לילדים בוודאי אתם מחכים בקוצר רוח לחופש שמתקרב. במוסדות לימוד, כמו גם במקומות עבודה , מקובל לצאת לחופשה מרכזית, פעם בשנה או יותר . גם

אחרי מות הרב פינחס מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת אחרי מות בתחילת פרשתנו הקב"ה מצווה את משה להזהיר את אחיו אהרן מכניסה אסורה לקודש הקודשים "דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש . . ולא

הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... קדושים

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'קדושים'

פרשת קדושים נאמר בפרשה: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך אני ה'". מפני שיבה – לפני זמן גיל השיבה תקום והתעורר תתחיל לעבוד את בוראך בנערותך. כדי שתהדר

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... קדושים

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'קדושים'

פרשת קדושים שלושת הציווים הראשונים בתחילת פרשתינו הם: א- "קדושים תהיו". ב- "איש אמו ואביו תיראו". ג- "ואת שבתותי תשמרו". ומכיון שבתורה הכל בא בדייקנות היכרח איפוא לומר שבעצם זה

הרב מאיר מושיאשוילי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת מצורע נביא בס"ד את דברי רבינו יוסף חיים זצוק"ל, הבן איש חי, בספרו "עוד יוסף חי": כתוב לגבי המצורע: "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו". מדוע הזכיר הכתוב "ביום

אחרי מות קדושים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'אחרי מות'

פרשת אחרי מות פרשתנו מתארת את סדר העבודה של הכוהן הגדול ביום-הכיפורים. עליו להתוודות על השעיר המשתלח "את כל עוונות בני-ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם". הוזכרו כאן שלושה סוגים

הרב שמואל בראשי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת מצורע פרשתנו עוסקת בסוגית 'נגעים', אומרים חז"ל (ערכין טז.), על שבעה דברים נגעים באים, אחד מהם הוא על "צרות עין". הגמרא (יומא יא:), אומרת, אדם שמיחד ביתו לו בלבד