שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קדושים'

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קדושים'

פרשת קדושים
התורה קובעת כי עץ פרי עובר שלושה שלבים מבחינה הלכתית: השלב הראשון – "שלוש שנים יהיו לכם ערלים". בשלוש השנים הראשונות פירותיו אסורים באכילה. השלב השני – "בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לה'". פירות השנה הרביעית נקראים 'נטע רבעי', ובזמן המקדש היו מעלים אותם (או את דמיהם) לירושלים ואוכלים אותם שם בקדושה. לאחר מכן בא השלב השלישי – "בשנה החמישית תאכלו את פריו". המדרש אומר כי מצוות הערלה היא תיקון לחטא עץ הדעת: "מי יגלה עפר מעיניך, אדם הראשון, שלא יכולת לעמוד על ציוויך… – והרי בניך ממתינין לערלה ג' שנים". כלומר, אדם הראשון נצטווה שלא לאכול מפרי עץ הדעת במשך שלוש שעות בלבד (כי בשבת כבר היה מותר לו לאכול מהפרי), ולא עמד בזה, ואילו בני-ישראל נמנעים מאכילת פירות עץ חדש במשך שלוש שנים.
שלושה שלבים אלה קיימים בעבודתו של יהודי בכל יום ויום. השלב הראשון הוא שעת התפילה, שאז אין לו שום עסק עם ענייני העולם. כשיהודי עומד לפני קונו ומתפלל, הוא מרגיש 'כעבדא קמיה מריה' [=כעבד העומד לפני אדונו], ואז אין לו שום שייכות לענייני העולם. מצב זה דומה לשלוש שנות הערלה, שבהן הפירות אסורים לגמרי. לאחר התפילה היהודי יושב ללמוד תורה, כמאמר חז"ל: "מבית-הכנסת – לבית-המדרש". אין הוא עובר מיד מהתפילה להתעסקות בענייני העולם, אלא תחילה הוא יושב ללמוד תורה. שלב זה הוא בדוגמת השנה הרביעית, שבה אפשר לאכול את הפירות, אלא שיש לאוכלם בקדושה. ואז בא השלב השלישי, שהוא בדוגמת השנה החמישית, שהיהודי יוצא לעסוק בענייני העולם.
שלושה שלבים אלה קיימים גם במחזור החיים הכללי של יהודי. בשנים הראשונות לחיי האדם אין הוא עוסק כלל בענייני העולם ומקדיש את כל-כולו ללימוד תורה ולעבודת ה'. השנים האלה הן בבחינת 'שנות ערלה', שבהן ענייני העולם מובדלים ממנו לגמרי. לאחר מכן בא השלב שבו האדם כבר יכול להתעסק בענייני העולם, אבל עליו להתעסק בדברים שהם בתחום הקדושה בלבד, בדוגמת השנה הרביעית, שנת 'נטע רבעי'. ורק לאחר השלב הזה הוא יכול להיכנס ממש להתעסקות בענייני העולם.
אבל יש לזכור כי תכלית הכוונה שבשבילה נבראו כל העולמות היא לעשות 'דירה' לקב"ה דווקא בעולם הזה הגשמי והחומרי, ולשם כך יש לצאת אל העולם ולפעול בו. אין להסתפק בהתעסקות בענייני קדושה, אלא צריך לפעול גם בענייני הרשות, ולהחדיר בתוכם את הקדושה האלוקית. כאשר פועלים על-פי הסדר הזה מצליחים להתמודד עם ענייני העולם ולמלא את התכלית העיקרית – לעשות 'דירה' לקב"ה כאן בעולם הזה, כפי שהדברים יתגלו בשלמותם בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלמה. (תורת מנחם)

באדיבות צעירי אגודת חב"ד chabad.org.il

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*