הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות'

"ותקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית"

והנה מובא במדרש: אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי מכבד את אבי, ולא הגעתי לחלק המאה מן הכבוד שעשה עשיו לאביו. כי אני בשעה שהייתי נותן לו לאכול ולרחוץ ידיים וכדומה,הייתי לובש בגדים ישנים ביותר, כדי שלא ללכלך את בגדי. וכשאני יוצא לשוק,אני לובש בגדים נאים. ואלו לעשיו הייתה מעלה זו,כי כשבא לשרת את אביו היה לובש את בגדי החמודות.אמר עשיו אין זה כבוד לאבי לשרתו בבגדים פשוטים אלא בבגדי מלכים.

והנה הגמרא (סוטה יג א) מספרת, שכשרצו לקבור את יעקב, בא עשיו ורצה להפריע. אמר שתי מקומות נשאר לקבור אחד שלי ואחד של יעקב,ויעקב כבר השתמש בחלק שלו כשקבר שם את לאה, והקבר שנשאר הוא שלי. אמרו לו והלוא מכרת בבכורה גם את הקבר. אמר להם, הראו לי את שטר המכירה. אמרו לו, זה נמצא במצרים. שלחו את נפתלי (שהיה קל רגליים) להביא את השטר, היה שם חושים בן דן (שהיה כבד שמיעה) שלא שמע את הוויכוח, ושאל למה לא קוברים את יעקב. אמרו לו שעשיו מפריע לה בא אליו חושים ונתן לו מכה והוריד לעשיו את ראשו ונפל לרגלי יעקב (או יצחק לכמה דעות) וקברו את ראשו שם במערת המכפלה.

ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה: בזכות מה זכה עשיו שראשו נקבר במערת המכפלה, לפי שכשהיה אומר לו אביו עשה דבר פלוני, היה אומר לו עשיו על ראשי. הדבר מלמדינו כמה ערך עליון יש למי שמכבד את הוריו,שעם כל רשעותו של עשיו זכה בכל זאת שראשו קבור במחיצתם של אבות העולם בגלל היותו מכבד את אביו.

מוסבר בספרי חסידות, שעשיו לא כל כולו היה רע ומושחת ."ראשו" דהיינו שורשו העליון קשור בעולם הקדושה של יצחק. אומנם ראש זה כשהתחבר עם הגוף הידרדר למטה – למטה עד כדי כך, שאפילו לא שב בתשובה, אבל השורש העליון נשאר לנצח מושרש בעולם הקדושה. יתרה מזו, שורשו ומקורו של עשיו נעוץ בדרגות אלוקיות גבוהות ביותר, ניצוצות קדושה עליונים מאוד היו טמונים בעשיו, יצחק ראה בעשיו את שורשו המקורי ואת ניצוצות הקדושה הללו, לכן אהבו ורצה לברכו מתוך מגמה לחשוף את הטוב העצום החבוי בו.

מסופר על רבי יהושוע בן אלם שרצה לדעת מיהו שכנו לעולם הבא. לאחר שעשה סיגופים ותעניות אמרו לו מן השמים ששכנו הוא "ננס הקצב", הצטער רבי יהושוע שעלה בחלקו לשבת ליד קצב בעולם הבא, והחליט לחפש מיהו אותו קצב ומה מעשיו.

כשמצאו, שאל אותו מה הם מעשיך? אמר לו אותו קצב, שבמשך היום עסוק הוא בחנותו. אבל כל זמן פנוי שיש לו, מיד הוא הולך ומטפל בהוריו הזקנים והחולניים. רוחצם ומאכילם ומשתדל לשמחם. כששמע זאת רבי יהושוע, שמח מאוד ואמר, שאכן בזכות מצווה זו ראוי הוא לשבת ליד ננס הקצב היות ויודע לכבד את הוריו כראוי. (סדר הדורות)

וכשנתבונן היטב במעשה זה התגלה לעינינו, עד כמה באמת גדולה מצווה זו. שהרי חכם כרבי יהושוע שכל ימיו עסק בתורה ובמצוות, והגיע לדרגה נשגבה הנה ניצב מולו קצב פשוט שבמשך רוב ימיו עסק במסחר ובענייני העולם הזה,ואותו איש פשוט זוכה לשבת ליד אותו צדיק וקדוש לעולם הבא,וזאת בזכות מצוות כבוד הורים.

יהי רצון שנזכה לקיים את המצווה הזאת בנחת ובשלווה ובבריאות איתנה, אמן!

שבת שלום וחדש טוב ומבורך

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי  הי"ו מחלון

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*