הרב משיח מיכאלי בדברי תורה ל'כיפור'

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה ל'כיפור'

שבת כיפור

השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראת בפי ישראל – שבת שובה, על שום ההפטרה המתחילה בפסוק: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך כי כשלת בעונך". להפטרה זו אין קשר ישיר לפרשת השבוע כפי שקיים במרבית שבתות השנה כי אם לתאריך היום, השבת שבתוך עשרת ימי תשובה "שבת שובה" עומדת בסימן התכוננות הנפשית של כלל ישראל ליום הכיפורים הקדוש, ונוהגים המוני בית ישראל להתכנס בשבת זו לפני תפלת מנחה לבתי כנסיות ובתי מדרשות להאזין לדרשות של רבנים ותלמידי חכמים בענייני מוסר ותשובה. וכבר פסק הרמב"ם (הלכות תשובה פרק ב'): "אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם זאת אומרת טובה ומקובלת בכל ימות השנה בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת מיד, שנאמר (ישעיה נה): "דרשו ה' בהמצאו" פירוש בשעה שה'נמצא בקרבתכם ומצפה שתעשו תשובה.
האדמו"ר רבי יהודה לייב מגור בעל "שפת אמת" היה אומר, על כל יהודי להתחזק במיוחד בתורה ובמצוות "בשבת שובה" שהיא השבת הראשונה בשנה, כמובא (במסכת שבת דף קי"ח): 'אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון', לדברי הקדמונים נעשה בראש השנה סדר חדש לכל השנה, ואם נקפיד שהשבת הראשונה בשנה תהא מתוקנת כראוי חזקה שהשנה כולה תהא מתוקנת.

שנינו במדרש תנחומא: "דרשו ה' בהמצאו קראהו בהיותו קרוב" אלו עשרת ימי תשובה שהוא שרוי בניכם, וכן כתוב (מסכת ראש השנה דף י"ח): אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים.
בענין זה מביאים חכמי ישראל את המשל הבא: משל למלך בשר ודם שנהג להתחפש מידי פעם כאחד האזרחים והיה מתערב בין הבריות כדי להטות אוזן מה דעתם של אזרחי המדינה על המלך ועל שלטונו. פעם נזדמן לאזרח פשוט להסב עם המלך שעה ארוכה בשיחת חולין על המצב במדינה, מובן שהאיש לא ידע שהמלך בכבודו ובעצמו הסיח עמו שעה ארוכה, וכאשר נודע לו הדבר, באחד הימים עגמה עליו נפשו ואמר איזו הזדמנות גדולה החמצתי, אילו ידעתי שהמלך יושב לידי אותו יום הייתי מבקש ממנו דברים הדרושים לי ולמשפחתי.
והוא הדין, אומרים חכמי ישראל בעשרת ימי תשובה המזומנים להם לישראל בכל שנה ושנה. בימים אלה קרוב ה' לכל קוראיו וממציא עצמו להיעתר לכל אלה, השבים בתשובה שלימה על חטאיהם בכל ימות השנה, ומה אווילים הבריות שאינם מנצלים כראוי ימים גדולים אלה בפתח השנה החדשה, וכתוצאה מכך מחמיצים את ההזדמנות הגדולה הניתנת להם פעם בשנה כמתנת הבורא.

רבי ישעיהו הלוי הורביץ "השל"ה הקדוש" כותב בספרו "שני לוחות הברית": לא בכדי בחרו חכמי ישראל בשבת שבעשרת ימי תשובה ויחדו לה שם מיוחד "שבת תשובה" במלה 'תשובה', "מרומזים חמישה ראשי תיבות, תענית, שק, בכיות, הספד וצדקה, וכידוע אין מקום בשבת לחמשת הדברים המרומזים כאן, שמרבים בהם בימות החול שבעשרת ימי תשובה. בשבת שבין כסה לעשור מקימים איפוא ישראל תשובה פנימית – תשובה שבלב.

הרבי מילובביץ בספר "היום יום" המלה "תשובה" הוא ראשי תיבות של חמישה פסוקים: ת – "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", ש – "שיויתי ה' לנגדי תמיד" ו – "ואהבת לרעך כמוך" ב – "בכל דרכך דעהו" ה – "הצנע לכת עם אלוקיך".

הרבי הרש"ב האדמו"ר החמישי של חב"ד אומר שכל אות מראשי התיבות של המילה "תשובה" הוא דרך בעבודת התשובה. ת. "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" שזה עבודת התשובה על ידי התמימות ורצינות. כאמור באברהם אבינו "ומצאת את לבבו נאמן לפניך" ש – "שויתי ה' לנגדי תמיד" עבודת התשובה אשר תמיד לנגד עיניו עניין ההוויה של העולם ומלואו. ו – "ואהבת לרעך כמוך" עבודת התשובה בסיבת לב טוב. ב -"בכל דרכך דעהו" עבודת התשובה הבאה מראיית השגחה פרטית. ה – "הצנע לכת עם ה' אלוקיך" עבודת התשובה הבאה מהצנע לכת..

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ושנת גאולה על ידי משיח צדקנו אמן כן יהיה רצון.

הרב משיח מיכאלי הי"ו – קרית מלאכי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*