Archive

Back to homepage
אחרי מות קדושים הרב מיכאל בראל פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים "קדושים תהיו וכו' …לא תעשוק את רעך" מבאר בעל ה"אור החיים" הקדוש: "הכונה, להיות שצוה ה' על נוטל ממון חבירו שלא בידיעתו, אל יאמר אדם שלא

אחרי מות קדושים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים פרשת אחרי מות מתוארת עבודת הכוהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים. הרמב"ם מציג את הדרך שבה השביעו חכמי ישראל בימי הבית השני את הכוהן הגדול קודם

אחרי מות קדושים הרב אליהו גגולה פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" (ויקרא י"ט ל"ב) ובגמרא (קידושין ל"ב ע"ב) "והדרת פני זקן-זה שקנה חכמה" בימים אלו אנו אבלים על מות 24 אלף

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תזריע מצורע

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע המצורע נכלל בין הארבעה ה"חשובים כמת", המנויים בגמרא במסכת נדרים (לצד מי שאין לו בנים, סומא ועני). מדוע המצורע, שסובל מתופעה בת-חלוף, נחשב כמת, ונמנֶה בשורה אחת

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע מהי הדרך הטובה ביותר להכיר את העולם הפנימי של האדם? תתארו לעצמכם שהייתה בידכם נוסחה או טכניקה שבאמצעותה יכולתם לחקור כליות ולב. האם כזו נוסחה הייתה מועילה

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת מזריע מצורע זהירות משיבוש הדעות: "ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא. ואם מפאת פניו ימרט ראשו גיבח הוא טהור הוא". ר' נפתלי צבי יהודה ברלין זצ"ל עומד

פסח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי לשבת חול המועד פסח

חול המועד פסח ציאת מצרים הפכה את בני ישראל לעם, כדברי התורה: "וַיְהִי שָׁם לְגוֹי". מכאן שתכניו של חג הפסח מהותיים בחיי היהודי במשך השנה כולה. שלושת המאכלים העיקריים של

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמיני

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני פרשתנו נפתחת בתיאור חנוכת המשכן ביום השמיני למילואים. במדרש נאמר שכאשר משה רבנו ניסה להקים את המשכן – לא היה בכוחו לעשות זאת. אמר לו הקב"ה: "עסוק בידך

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... שמיני

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני פרשת שמיני כוללת בתוכה כמה וכמה נושאים: בתחילה מדברת הפרשה על היום השמיני להקמת המשכן בו הסתיימה מלאכת הקמתו. בהמשך מסופר על מיתת שני בני אהרון ועל הציווי