Archive

Back to homepage
חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני נושא ימי הספירה עולם חסד יבנה הימים אלו שמידת שהיתה מתוגברת על עם ישראל שעד היום אנו נוהגים איפוק בשמחה וקצת עניני אבלות, רציתי להעיר דברים בין איש

הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע הפרשיות תזריע מצורע יש מילה אחת כמעט בכל פסוק המילה היא: 'כהן' וראהו הכהן, והובא אל הכהן, והסגירו הכהן, ונראה שנית אל הכהן, וטמאו הכהן, וטהרו הכהן,

הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע אביא כאן אחד מחידושי בספרי "תורת מאיר" על התורה (שחלק ממנו זכיתי כבר להדפיס, ה' יזכני להוציאו לאור בשלימותו): בפרשתנו כתוב, שלאחר שנתרפא המצורע מצרעתו, הוא צריך

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תזריע מצורע

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע חתן שנתגלתה צרעת בגופו, בבגדיו או בביתו, פוסק הרמב"ם שהטיפול בצרעת נדחה עד לאחר שבעת ימי המשתה. מקור הדין בפרשתנו: "וציווה הכוהן ופינו את הבית". במקרה של

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמיני

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שמיני'

פרשת שמיני בפרשתנו התורה מגדירה את בעלי החיים הטמאים: "כל הולך על כפיו בכל החיה ההולכת על ארבע, טמאים הם לכם". רש"י מפרש: "כגון כלב, דוב וחתול". ולכאורה, הלוא רוב

פסח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפסח

פסח פסח בהגדה של פסח נאמר: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו". מי זאת "היא"? – הפִסקה הזאת באה בהמשך לפִסקה "ברוך שומר הבטחתו לישראל… בברית בין הבתרים". על אותה הבטחה נאמר

הרב אלירן מושיאשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה ל'פסח'

פסח לחג הפסח יש קשר הדוק עם חינוך, את פסח אנו חוגגים לזכר גאולת בני ישראל ממצרים ויציאתם לעבר הר סיני שם קיבלו את התורה המהווה חינוך והדרכה בחיי היום

הרב מיכאל מירון פסח פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה ל'פסח'

שבת פסח במדרש מתואר שבשעה בה החלו עם ישראל להתקרב לים סוף הם שמעו מאחור קולות מוכרים, וראו את מצרים רודפים אחריהם ושועטים לעברם, עם מיטב החיילים שעוד איך שהוא

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... צו

הרב יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו 'צו את אהרן לאמר' (ו-ב) אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר רשב"י ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. במסכת עבודה זרה (יח.) מסופר כשחלה

פרשת שבוע מאת... צו שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'צו'

פרשת צו בזוהר בפרשתנו נאמר: "מי שעוסק בתורה אינו צריך לא לקרבנות ולא לעולות, שהרי התורה עדיפה מהכול". הרמ"ק (רבי משה קורדובירו) הקשה על כך: וכי לומד תורה פטור מקרבנות,