הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות'
"ואלה תולדות יצחק בן אברהם- אברהם הוליד את יצחק".
לכאורה לא מובן: ב"אלה תולדות נוח": מבאר רש"י :.."ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים – מעשים טובים". אך ביצחק אומר רש"י: "ואלה תולדות יצחק – יעקב ועשו האמורים בפרשה".
גם צריך להבין מדוע כתוב "ואלה תולדות" שכידוע "ואלה" מוסיף על הראשונים.

והביאור הוא כי בנוח כתוב: "את האלוקים התהלך נוח" לשון עבר, ובאברהם כתוב: "אשר התהלכתי לפניו" ואומר רש"י .."נוח היה צריך סעד לתומכו ואברהם היה הולך ומתחזק מאליו", ולכן ההבדל בתולדות- אצל נוח תולדותיו היו המצוות ומעשיו הטובים, כי באמת לכאורה מה יתרון לו לאדם בבנים גשמיים אם אינם הולכים בדרך ה', וכמו שכתוב בחזקיה המלך "זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת (דיבור – התורה שנקראת אמת) ובלב שלם (מחשבה) והטוב בעיניך עשיתי (מעשה)" והנה מחשבה דיבור ומעשה שמכולם נבראו מלאכים קדושים, וא"כ טען חזקיה אם עשיתי הרבה מלאכים (בנים) רוחניים – אין צריך גם בנים גשמיים. אך אברהם אבינו שהיה הולך ומתחזק מאליו במצוות ומעשים טובים לא הסתפק בכך, ואמר: "הן לי לא נתת זרע" – אברהם אבינו רצה זרע גשמי שימשיך אותו ולא הסתפק בזרע רוחני. ולכן באברהם כתוב "לך לך" ללמדך שתולדות אברהם הם מוסיף והולך ועולה מעלה מעלה ("לך לך") ולכן רצה גם בן גשמי ולא הסתפק במלאכים קדושים שנבראים ממעשיו הטובים, ולכן כתוב "ואלה תולדות יצחק" מוסיף על הראשונים – לאחר שהתורה מספרת לנו על עקידת יצחק שיצחק הגיע לדרגה העליונה ביותר של התקדשות רוחנית (בנים רוחניים) – יצחק ממשיך בדרכו של אברהם ("לך לך") ורוצה גם בנים גשמיים שיילכו בדרך ה', וכמו שכתוב באברהם "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'", ולכן תולדות יצחק הם יעקב " בחיר האבות" ועשיו (שגם הוא בתחילה היה כשר ואח"כ קלקל מעשיו). (ע"פ ליקוטי שיחות ופירוש מדרש אליהו).

מסופר באותו עניין (מהרב בנימין ליפקין שיחי') סיפור מהרבי מליובאוויטש: בשנת תשי"ט פנה הרש"ג (גיסו של הרבי) אל ר' זלמן גורארי' שבאותו זמן רקם קשרי מסחר עם אילי הון בברזיל. וביקש להצטרף אליו לאחד ממסעותיו העסקיים לברזיל, על מנת להתרים את אותם גבירים לטובת ישיבת תומכי תמימים הגדולה שעול הניהול שלה רבץ על כתפיו.
ר' זלמן לא בדיוק אהב את הרעיון ודי לא שש להתמסר אליו. אבל כשרש"ג הפציר בו שוב ושוב, הוא הציב בפניו תנאי נועז: אם תפעל אצל הרבי שכשנחזור מברזיל, אוכל להיכנס ליחידות ואקבל ברכה על מה שאני אבקש – אני מסכים לקחת אותך אתי לברזיל ולרתום את הגבירים שם לטובת הישיבה. רש"ג שאל את הרבי וקיבל הסכמה לתנאי יוצא הדופן.
השניים יצאו לברזיל, ואכן ר' זלמן עזר לו והכיר לו את אותם הגבירים ובפני כל אחד רש"ג הציג תמונות של הישיבה, סיפר על הלומדים בה וקיבל סכומים נכבדים ביותר שבאמצעותם ניתן היה להחזיק את הישיבה חודשים ארוכים. לאחר שובם לניו יורק, פנה ר' זלמן לרש"ג: אני קיימתי את חלקי בעסקה, עכשיו הגיע תורך. תוך זמן קצר נקבע לו תור ליחידות ועם כניסתו לחדרו הקדוש של הרבי הוא רואה את הרבי אומר כשבת צחוק על שפתיו: מה אתה רוצה לבקש, עד חצי המלכות?

פתח ר' זלמן וגולל את סיפורה של ספינה גדולה עמוסה בסחורה שהוא עצמו העביר ממדינה למדינה. הספינה, הוא סיפר, טבעה במצולות ים על כל תכולתה. בעקבות זאת הפסדתי הון רב. אני מבקש מהרבי או שתימצא הספינה הזו או שאצליח להחזיר לעצמי את כל הסכום האדיר הזה שהפסדתי.

ר' זלמן אך כילה לדבר ופני הרבי הרצינו מאוד ואז אמר הרבי: אם ניתנת לאדם אפשרות, הזדמנות פז, לבקש מה שרוצים, צריך שיהיה לו שכל מה לבקש. והרבי הוסיף ואמר: עליך לבקש שהצאצאים שלך יהיו חסידים ויראי שמים, שיגדלו בדרך שהורו רבותינו נשיאינו.

ר' זלמן בחושיו החדים התעשת מיד ואמר: רבי, זה מה שאני מבקש! והרבי נענה ואמר: את זה יהיה לך! הסיפור הזה ממחיש בפנינו, בצורה מאלפת, שיכול אדם להיות איש עסקים גדול, יכול אדם להיות איש מצליח בכל תחום אחר – אבל לא לשכוח את עיקר העיקרים הילדים והצאצאים שלנו, שיהיו צדיקים וחסידים ויראי שמים! זו הדרך שהורו לנו אברהם יצחק ויעקב. אלו הם התולדות האמיתיים.

הרב מיכאל בראל הי"ו מרמלה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*