הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ראה'

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ראה'

מתקרבים אנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות ואין פסוק כ"כ מתאים לומר בשבת מברכין חודש אלול מאשר הפסוק הראשון בפרשת השבוע: "ראה אנכי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המות ואת הרע". ושנשכיל להבין בעז"ה בחודש זה, כ- 30 יום לפני יום הדין, את מה שבורא העולם מצפה מכל יהודי ומכל אדם בעוה"ז.

 

המשנה במסכת "ראש השנה" פותחת ב – ארבעה ראשי שנים הם… באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, ר' אליעזר ור' שמעון אומרים בא' בתשרי. וכתבו בספרים על כך כי מעשר רומז ליראה, כי אות "י" היא יראה ומספרו עשר וגם כתוב "עשר תעשר וגו' למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך" ודעת התנא קמא היא, שמי שמתנהג כל השנה כדרך הכסילים ורק בראש חודש אלול הוא מתעורר לתשובה וליראה, הוא כמו בהמה בלי דעת שלא יודעת לכוון דרכיה, וזהו שאמרו "ראש השנה למעשר בהמה", כי שהוא בבחינת אדם אינו מחכה לחודש אלול, שהוא ירא את ה' יתברך כל השנה כולה. "ר' אלעזר ור' שמעון אומרים באחד בתשרי" פירוש שגם מי שמתעורר בחודש אלול הוא גם כן עוד בבחינת אדם, אבל מי שממתין עד אחד בתשרי שהוא יום הדין ממש, זהו בודאי מעשר בהמה.

והוסיף בזה ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל שמעשר הוא תיקון השארית ובאחד באלול צריך להתחיל בתיקון נפשו הבהמית להכניס בה קדושה, וזהו הכנה לימי תשובה שהם בתשרי .

שנזכה שה' יסלח ויכפר את כל חטאותינו, כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל הקדושים.

 

הרב אילן שמילה הי"ו מלוד

 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*