הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

 

פרשת "ויקהל פקודי"

"אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן" (לא-כא)

כתוב במדרש שמות רבה: מהו העדות? אמר רבי שמעון ברבי ישמעאל, עדות היא לכל באי עולם שיש סליחה לישראל, וכן כתוב בהמשך המדרש! ביקש משה מריבון העולמים, שיראה לעיני כל האומות שאין בלבו על עם ישראל, אמר לו הקב"ה: חייך הריני משרה שכינתי בתוכם, שנאמר: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ומכירין שמחלתי להם, לכך נאמר "משכן העדות" שעדות היא לישראל שמחל להם הקב"ה על מעשה העגל.

ובמדרש שוחר טוב על הכתוב: "ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ" (תהילים ח-ב) אמר רבי: מצינו בשלושה מקומות שהיו המלאכים מדיינים כנגד הקב"ה, באדם, במשכן ובתורה.

באדם מנין? כשביקש הקב"ה לברוא את האדם נמלך במלאכים, אמר להם: "נעשה אדם", התחילו לומר לו "מה אנוש כי תזכרנו".

וכן במתן תורה, כשביקש לתת תורה לישראל התחילו המלאכים לומר להקב"ה: "מה אנוש כי תזכרנו" וכו' "תנה הודך על השמים", למה? שאנו קדושים – ותורתך קדושה, אנו טהורים ותורתך טהורה, אנו חיים ותורתך תורת חיים.

וכן כשביקש להשרות שכינה במשכן אמרו: "מה אנוש כי תזכרנו", ובכל אלו המקרים הקב"ה לא שמע לעצת המלאכים ונתקיים הכתוב: "ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ".

ננסה להבין מהו המכנה המשותף בשלושת הדברים לעיל, בריאת האדם, מתן תורה והשראת השכינה במשכן, שבה התדיינו המלאכים עם הקב"ה, וכן צריך להבין, מדוע המלאכים התנגדו להורדת השכינה למשכן העדות על מנת להעיד שיש סליחה לישראל? ישנו הבדל מהותי בין השקפת עולמם לבין חיי האדם בעולם הזה, מלאך, הוא קבוע, אין לו התפתחות. מיד שהוא נוצר הוא נשאר בדרגתו ואינו יכול לעלות לדרגה יותר גבוה או לרדת – נשאר ללא שינוי כל הזמן כמו שנאמר בזכריה (ג-ז): "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה", שנאמר ליהושע הכהן הגדול שנקרא מהלך ומלאכים נקראו עומדים.

לאדם יש עליות וירידות והוא לא תמיד מושלם אלא לפעמים הוא גם חוטא, ולאדם ניתנה גם אפשרות לתקן את החטא, מכיון שהמלאך הוא תמיד קבוע ולא שייך אצלו חסרון לא יכול הבין כל דבר בעולם שמסמל דבר שאינו קבוע, שיש בו עליות וירידות וישנו תשובה על החטאים, לכן התנגדו לבריאת האדם שנולד יצור, תינוק ללא דעת ומתפתח עד כדי כך שיכול להגיע לדרגות נעלות ביותר, ואם הוא חטא יכול לחזור בתשובה ולתקן את המעוות ולהשלים מה שהחסיר. כמו כן, התנגדו להורדת התורה למטה, שהיא מחנכת את האדם כיצד לעלות בקודש ולקדש החומר הגשמי. וכן התנגדו להשראת השכינה במשכן – ששם מקום הקרבת הקורבנות, "קורבן" מלשון התקרבות, שמסמל התקרבות בין האדם להקב"ה, והתקרבות ועליה למעלה, ואם הוא חטא יתכפר לו על ידי הקורבן, וזאת המלאכים לא מבינים כי זה נוגד כביכול את השקפת עולמם שמסמלים קביעות ושלמות לכן הם יתנגדו לזה, מכיון שבשלושת המקומות עשה הקב"ה מעשים שהם כביכול נגד תפיסת העולם של המלאכים לכן הם מדיינים כנגד הקב"ה. כיון שהמטרה היא שיהיה להקב"ה דירה בתחתונים ולא רק בעולמות עליונים אינו שומע למלאכים אלא בורא את האדם נותן תורה לישראל ומשרה שכינתו במשכן על מנת לקיים את הכתוב: "ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ".

הרב מאיר מושיאשוילי הי"ו כפר חב"ד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*