הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת 'שמות' "כל הבן הילוד היאורה תשליכהו וכל הבת תחיון" אחת הגזירות הקשות של פרעה מלך מצרים על בנ"י היתה – גזירת "כל הבן הילוד היאורה תשליכהו וכל הבת תחיון"

בלק הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

  פרשת 'בלק'   'מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל' בסנהדרין קו: נאמר, אמר מר בנו של רבינא לבנו, כשתדרוש בכל המלכים והדיוטות לא תדרוש בהם לגנאי חוץ מבלעם שבו

האזינו הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו"   בשירת האזינו מתואר הקשר של הקב"ה לעם ישראל לחבל כמו שנאמר: כי "חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו", הדימוי של

הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד ויקהל פקודי פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

  פרשת "ויקהל פקודי" "אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן" (לא-כא) כתוב במדרש שמות רבה: מהו העדות? אמר רבי

הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד עקב פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת "עקב" "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך" אמרו חז"ל בגמרא (מנחות מג: ) תניא היה רבי מאיר ואמר: חייב אדם לברך מאה

בהעלותך הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת 'בהעלותך' פרשת בהעלותך נפתחת בציוויו של הקב"ה לאהרן הכהן בדבר הדלקת המנורה בבית המקדש.   בפשטות יש כאן הוראות פשוטות בענין מנורת בית המקדש, אבל בפנימיותם של הדברים מסמלים

הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת "תרומה" על הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", אומרים חז"ל: בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. הקב"ה מבטיח שישכון לא רק במשכן ובמקדש, אלא גם בתוך

הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד וישלח פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת "וישלח" "ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו עם לבן גרתי וגו' ואשלחה להגיד לאדני למצוא חן בעיניך" [לב-ה-ו]   דבר אחר: גרתי בגימט' תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע

בראשית בראשית הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת "בראשית" "ונח מצא חן בעיני ה'" [ו-ח] "אמר ר' סימון: שלוש מציאות מצא הקב"ה: אברהם, דכתיב: [נחמיה ט] "ומצאת את לבבו נאמן לפניך". דוד, דכתיב [תהילים ט'] "מצאתי דוד

הרב מאיר מושיאשוילי מכפר חב"ד נח פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת "נח" "ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ" (יא-ד) אמרו חז"ל בגמרא (סנהדרין קט.) אמר ר' ירמיה בר אלעזר,