הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת "עקב"

"ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך"

אמרו חז"ל בגמרא (מנחות מג: ) תניא היה רבי מאיר ואמר: חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה" וכו'.

ומסביר המהרש"א: כשקוראים את הפסוק בפשטות בלשון 'מה' כביכול זהו דבר קל, אזי קיימת שאלת הגמרא ברכות (לג:) וכי יראת שמים מילתא זוטרתי היא? דבר קטן הוא ולכן דרשו: אל תיקרי 'מה' אלא 'מאה', כלומר מה ה' אלוקיך שואל וגו', מאה ברכות שואל הקב"ה מעמך, אין כוונתו כי אם ליראה כו' שהיא ודאי מילתא דרברבי (דבר גדול הוא). ע"כ לפי האמור לעיל יראת ה' באה לידי ביטוי במאה ברכות שאדם מברך בכל יום, וצריך להבין מה המיוחד במאה ברכות שאדם צריך לברך עד כדי כך שזה מראה את יראת ה'?

והנה לאחר ניסיון העקידה אומר הקב"ה לאברהם אבינו 'כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה', שואלים המפרשים, וכי עד עכשיו הקב"ה לא ידע שאברהם אבינו היה ירא אלוקים?

אומר הגר"א בספר 'קול אליהו', בכל התורה לא נאמר אריכות ימים כי אם בשני מצוות: כיבוד אב ואם ושילוח הקן, לפי שאין השלימות ניכר באדם, אלא כשיש לו שני מידות הפוכות, כגון: מידת הרחמנות ואכזריות, לפי כשאדם נוהג במידה אחת אין מוכרח לומר שהוא צדיק, אלא יש לומר שכך הוא טבעו, אבל כשיש לו שני מידות הפוכות רחמנות ואכזריות אז מוכח שהוא צדיק. לכן נתן השי"ת לישראל מצוות של רחמנות שהוא רחמנות גדולה, לפי שבאים לידי זיקנה ואין להם מקום לנוח דין הוא שירחם עליהם, ועוד נתן להם מצות שצריכים להתנהג בהם קצת באכזריות, דהיינו מצות 'שילוח הקן' שנוטל הבנים ומשלח את האם. לכן כתוב במצות אלו אריכות ימים, לפי שבמצוות אלו נישלם האדם בתכלית הטוב, כמו כן לגבי העקידה, 'עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה', לפי שקודם לכן לא היה אלא רחמן מאד, שהיה מכניס אורחים וגומל חסידים, אבל בעקידה שעשה גם כן מידת האכזריות שרצה לקיים בכל מאודו את מצוות הבורא לשחוט את בנו יחידו, אז נישלם וניכר שהוא צדיק גמור, ע"כ, לפי דברי הגר"א אברהם אבינו לאחר העקידה ניקרא 'ירא אלוקים' כי על ידי מעשה העקידה הוא גילה שגם מעשה החסד שהוא עושה הם על פי ה'.

ואם אדם עושה את כל מעשיו גם השכלים והטבעיים וכן נטיית לבו לא בגלל שהוא רוצה לעשות, אלא בגלל שהקב"ה צווה כן, אזי זה סימן שהוא ירא אלוקים.

לכן באה יראה ה' לידי ביטוי כשאדם תולה כל מעשיו אפילו הטבעיים והמובנים מאליהם בהקב"ה.

דבר זה בא לידי ביטוי במאה ברכות שאדם מברך בכל יום, מה הם מאה ברכות? הברכות שאדם מברך את הקב"ה שעושה הכל, מוציא לחם מן הארץ, למרות שהאדם עושה את הפעולה, בורא מיני מזונות, למרות שגם כאן האדם עושה את הפעולה וכו', הודאה על כל פעולה ופעולה בעולם הזה. ולכן היראה שדורש ה' מעימנו הם אותם המאה ברכות המקשרות בין האדם להקב"ה בכל תחומי החיים ומביאם אותו לידי יראת ה'.

הרב מאיר מושיאשוילי הי"ו כפר חב"ד

(על פי מדרש אור חדש)

 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*