הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות

"וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו" (בראשית כח' ה').
האור החיים הקדוש (במקום) עומד על עניין יסודי ומהותי בפסוק זה. וכך הוא שואל – מי לא יודע שלבן הוא אחיה של רבקה? כל מי ששמע על המבנה המשפחתי יודע שזהו הקשר ביניהם. גם פרט זה שרבקה היא אימם של יעקב ועשו מיותר לכאורה, שכן דובר על כך רבות.
כדי להבין את פירוש הפסוק מקדים האור החיים. הנה יש להבין, מפני מה יצחק אבינו שהיה עולה תמימה, שלח את בנו יעקב הצדיק שדמותו חקוקה במרכבה העליונה, לאדם רשע כלבן הארמי, שניהל בית ספר לרמאות ברמה הגבוהה ביותר. נכון שאף אברהם לקח את רבקה שהייתה בתו של בתואל, אך בתואל לא היה מפורסם ברשעותו כלבן, ששמעו יצא למרחקים. ועוד אברהם לא אמר בפירוש שייקחו כלה רק מבנות בתואל. מה שאין כן יצחק, ציווה על יעקב במפורש לקחת אישה מבנות לבן הארמי. והדבר טעון ביאור.
ועל זה בדיוק בא הפסוק לענות ונבאר בהרחבה.
יש רבים הטועים לחשוב שהעובדה כי עם ישראל הוא העם הנבחר, יש בה משום גזענות וגאווה. ולכן הם מניפים את דגל האחדות, ללא הבדלי מוצא וגזע. אין כוונתי להרחיב את היריעה בנושא זה הארוך לכשעצמו, ודורש לכך התייחסות רחבה במסגרת של הרצאה. אך על קצה המזלג – הקב"ה ברא את העולם, ולשם כך הוא יצר את התורה, שהיא מדריך מפורט לחיים נכונים בעולם על כל צעד ושעל. כמו כן אחד מן העמים צריך להיות המודל והמייצג של דרך התורה. "המכרז" היה פתוח לכולם, ללא סינון כזה או אחר. התפקיד המדובר נקרא בשם "כנסת ישראל". השאלה היא מי יזכה בתואר הנחשק, שמייחד אותו מכל שאר העמים. אברהם אבינו שגדל בבית של עובדי עבודה זרה, חקר ובדק למעלה מארבעים שנה (לחלק מהדעות בחז"ל) עד שמצא את האמת. הוא דבק בה בכל כוחו, עמד בעשרה ניסיונות, ואף עשה נפשות רבות. לכן נקרא אברהם אב המון גויים. ושרה שלא עמדה מנגד הייתה מגיירת את הנשים. כך שכל הגרים התייחסו אליהם.
אך חשוב לומר, בתקופה ההיא עדיין לא היה תהליך ברירה של הנשמות השייכות לשורש הקדושה, אלא התהליך היה רק בתחילתו, אלא שכולם ראו כי במשפחתם של אברהם ושרה, הקדושה קנתה לה מקום. וכיון שכל מין הולך אחר מינו, אברהם שנולדו לו רק בנים ולא בנות, חיפש את המיועדת שתעמוד בקריטריונים הרוחניים שלו. לכן אברהם ויצחק שלחו את בניהם לתור אחר שורש הקדושה ממין הנקבה שנמצא אי שם. אך מיעקב שכל בניו יב' במספר, יצאו סולת נקייה, מהם החל שלב נוסף בבניין עם ישראל (ואין המקום להאריך). וזה שרואים שיש גרים שזנחו את תועבותיהם, ודבקו בעם ישראל, הם ניצוצות קדושה שמתאספים למקומם, כיון שהיו אבודים אי שם עד שהגיע זמנם.
זה בעצם עונה לנו על השאלה כיצד יצחק מכניס את בנו לקן צרעות. התשובה היא – כדי לברר משם את הנקבות השייכות לבניין העצום שנקרא עם ישראל. גם שלמה המלך שהתחתן עם נשים רבות ממלכויות שונות, עשה זאת לא רק בגלל קשרים דיפלומטיים (כי הכל צריך להיות כפוף לתורה). ואף שמשון נהג כך. אלא היה בזה משום הוראת שעה חד פעמית, שלרום גדלותם הם בררו את הנשמות שנשבו בקרב אומות העולם, ורק להם הייתה הסמכות והיכולת לעשות זאת (וגם עליהם הייתה תביעה בחלק מן המקרים, כפי שרבותינו מלמדים אותנו).
וכאן אנו מגיעים לפתרון שאלת האור החיים – מפני מה התורה מספרת לנו שרבקה היא אחות לבן, ואם יעקב ועשו. לאור הנ"ל התשובה היא – רבקה מייצגת בגפה את המעבר בין אברהם ויצחק, לבין יעקב שמיטתו הייתה שלמה וכל זרעו נקי. והיא היא הנקבה ששייכת לצד הקדושה, זאת שהגיעה מהצד השני. וזה בא לרמז על התהליך אותו הבניין של כלל ישראל היה צריך לעבור.
לומר לך עד כמה נסתרים הם דרכי ההשגחה העליונה, ולנו רק נותר להשתומם עד כמה הכל מחושבן, ואין לנו השגה בכל המתרחש סביבנו.
שבת שלום ומבורך
הרב מיכאל מירון הי"ו אחיסמך, לוד
לחוגי בית / הרצאות 0504150251

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*