הרב יצחק מוזגרשוילי

Back to homepage
הרב יצחק מוזגרשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק מוזגרשוילי שליט"א הלכות לחודש ניסן

הלכות לחודש ניסן א. ידוע מה שתקנו חז"ל ששלושים יום קודם לחג שואלים ודורשים בהלכות החג, וזאת כדי שהעם ידע וייזכר כיצד עליו לקיים ולשמור את מצוות החג כהלכה. ב.

הרב יצחק מוזגרשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך'   נאמר בפרשה בתחילתו "ויאמר אל אברם לך לך מארצך" וכו' התנא במשנה מס' אבות פ"ה מ"ג אומר: "בעשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכלם", להודיע

הלכות הלכות לחגים הרב יצחק מוזגרשוילי חנוכה

הרב יצחק מוזגרשוילי 'הלכות חנוכה'

הרב יצחק מוזגרשוילי הלכות חנוכה א. ימי חנוכה הם ימי שמחה והלל ולא מתענים בהם ולא אומרים תחנון ונפילת אפיים. ב. חנוכה מותר בעשיית מלאכה אך הנשים נוהגות שאין עושות

הלכות הלכות לחגים הרב יצחק מוזגרשוילי

הרב יצחק מוזגרשוילי בעניין ניקיונות לפסח

מה באמת צריך לנקות? על מה ניתן לוותר? אם יש בבית ילדים, אפשר לנקות קצת פחות, או שדווקא להיפך? אנחנו יודעים שחג הפסח, או כמו שקראנו לו בגאורגיה "פחקיס קווירי", מתקרב במהירות

הרב יצחק מוזגרשוילי וילך פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'וילך'

פרשת 'וילך' השנה היא שנת "הקהל" שתמיד באה אחרי שנת שמיטה ומצות הקהל מובאת בתורה בפרה"ש [לא-י-יג] ועניינו של המצווה היא להקהיל את כל עם ישראל, והמלך היה קורא להם

הרב יצחק מוזגרשוילי ללא קישור פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב יצחק מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת 'תצוה' בסוף הפרשה מצוה התורה "ועשית מזבח מקטר קטורת" וכו' "וצפית אותו זהב טהור" וכו' וזהו הנקרא מזבח הזהב שעליו מקטירים את הקטורת, ובסיום פרשת תרומה מצווה התורה על

הלכות הרב יצחק מוזגרשוילי

הרב יצחק מוזגרשוילי – הלכות מאכליי גויים

מאכליי גויים היות ונשאלתי בענייני גויים המשרתים אצל יהודים, מה דין מאכל ומאפה שהם מכינים. הננו מביאים בזה את עיקרי דינים הנוגעים בזה. א. הגמרא במס' שבת דף י"ג ע"ב

הלכות הרב יצחק מוזגרשוילי

הרב יצחק מוזגרשוילי הלכות לחודש אלול

מדיני חודש אלול   א. חודש אלול הוא החודש האחרון בשנה היהודית בהיותו החודש שלפני ראש – השנה שהוא יום הדין. נחשב אלול חודש של חשבון נפש. בו חייב כל