הרב יצחק מוזגרשוילי שליט"א הלכות לחודש ניסן

הרב יצחק מוזגרשוילי שליט"א הלכות לחודש ניסן

הלכות לחודש ניסן

א. ידוע מה שתקנו חז"ל ששלושים יום קודם לחג שואלים ודורשים בהלכות החג, וזאת כדי שהעם ידע וייזכר כיצד עליו לקיים ולשמור את מצוות החג כהלכה.
ב. מנהג פשוט בכל ישראל שבכל קהילה וקהילה מתרימים, ואפילו כופים על פי התלמוד, את בני קהילתם לצורך קניית "מעות חטים" לפסח, ולחלקם לנזקקי העיר קודם לחג. זאת כדי שגם אותם נזקקים יוכלו לקיים מצוות החג כהלכתה ליד שולחנות ערוכים. ולכן כל אחד ואחד מעדתנו שי' מתנדב בעין יפה לצורך המטרה הנשגבה הנ"ל.
ג. ידוע המנהג בכל קהילות יוצאי גרוזיה, וכך נוהגים להלכה כל ישראל שי', שבכל חדש ניסן אין אומרים תחנון ולא ווידוי ולא נפילת אפים. כמו כן למנהגנו אין אומרים "למנצח יענך" בין אשרי ובא לציון ולא אומרים "תפילה לדוד" לפני שיר של כל יום, אלא מתחילים מבית יעקב.
ד. נוהגים בחודש ניסן לומר את סדר הקרבת הנשיאים למשכן כמובא בפרשת נשא. זאת מפני שמראש חדש ניסן עד י"ב בניסן, כל יום הקריב נשיא אחר את קורבנו. לכן זכר לכך, נוהגים לקרוא בכל יום את הנשיא של אותו יום ואחריו לומר את ה"יהי רצון" כמובא בסדורים.
ה. אנו נוהגים שאין הולכים לבית החיים (בית העלמין) בימי חודש ניסן. לכן מי שיש לו אזכרה על אחד ממקורביו בחדש ניסן, ילך לבית החיים בערב ראש חודש ניסן.
ו. היוצא בימי ניסן ורואה אילנות (של עצי מאכל) שלבלבו צריך לברך ברכת האילנות כמובא בסידורים וצריך שיברך על אילן שהוציא פרח ועדיין לא הוציא פרי וכן שיהיו לפחות שני אילנות. בקהילתנו נוהגים לברך ברכת האילנות באחד מימי חול המועד.

הלכות פסח
א. איסורים רבים נאמרו בתורה בעניין חמץ בפסח:
1. אסור לאכול חמץ בפסח ומי שלא עלינו אוכל כזית חמץ בפסח, חייב כרת.
2. אסור ליהנות מחמץ, ולכן אסור להאכיל חמץ בפסח לבעלי חיים או לתת לגוי בימי הפסח או למכרו לגוי בימי הפסח וכל זה בכלל הנאה.
3. אסור שיראה חמץ בפסח בבעלותו או ברשותו של ישראל.
4. אסור שיימצא חמץ בפסח בבעלותו או ברכושו של אדם ישראל.
5. מצוות עשה מן התורה להשבית ולבער את החמץ קודם לפסח.
ב. מתקנת חכמים לבדוק את החמץ בביתו בליל י"ד בניסן לאור נר שעווה בעל פתילה אחת וצריך לבדוק כל מקום שיש חשש שיהיה שם חמץ.

זהירות מחמץ בפסח
א. הצריכו חכמים להוציא את החמץ מביתו ולשרוף אותו ואחר כך לבטלו קודם לזמן שנאסר בהנאה, וכל זה היות וכל השנה אדם רגיל לאכול חמץ חששו חכמים שאם ימצא אדם ברשותו חמץ בפסח בטעות יבא לאכול וייכשל חלילה באיסור חמץ בפסח.
ב. נוהגים לנקות ולבדוק היטב את כיסי הבגדים שפעמים מצוי בהם חמץ, וכן חובה לבדוק ולנקות ילקוטי בתי ספר ותיקי האוכל של הילדים או המבוגרים שמצוי בהם חמץ לרוב.
ג. מובא בשם הארי ז"ל שבפסח אדם צריך להחמיר כמה שיותר וכל הנזהר ממשהו חמץ בפסח, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה.

כשרות המצרכים לפסח
א. ידוע שמאד מאד צריכים להקפיד על מצרכי מזון לפסח שיהיו כשרים למהדרין לפסח ולא להסתפק חלילה בתווית של כשר לפסח בלבד שאינו כלום.

ב. ידועה ומפורסמת חלוקת המנהגים בעניין אכילת קטניות ואורז בפסח, ואנו יוצאי גרוזיה הי"ו נהגנו שאין אנו אוכלים לא אורז ולא קטניות בפסח וצריכים להמשיך ולהקפיד על כך.
ג. ולכן צריכים ליזהר בשמן של סויה או חמניות או תירס או קנולה שהם עשויים מקטניות ואין אנו אוכלים אותם בפסח.
ד. אבל מותר להשתמש בפסח למנהגנו בשמן זית או שמן דקלים או שמן אגוזים הכשרים לפסח למהדרין.
ה. לגבי תירס טחון (צ'אדי וחרחילי) – היות והרבנים בגרוזיה התירו לקהל לאכלם כי לא היה שם הרבה מה לאכול עקב מלחה"ע ה-2 וגם זאת התירו רק לאחר שכל אחד ברר לעצמו גרגירי התירס והביא למטחנה שהרבנים הכשירו במיוחד לפסח, אם כן, הרוצה לאכול רומי בפסח הרשות בידו, רק שיהיה זה בתנאי שהתירס הטחון יהיה למהדרין לפסח ובהשגחה מוכרת, כפי שנהגנו בחו"ל, והמחמיר תבוא עליו הברכה.
ו. ב"ה, אין כמעט מוצר לפסח שאי אפשר להשיג בהשגחה של מהדרין ולכן כאמור לעיל, כל אחד ואחד מחובתו לדאוג לרכוש כל מוצרי הפסח כשרים למהדרין לפי כשרות הבד"צים למיניהם.
ז. סוכר, מלח, תה, קפה וקקאו ישנם לרוב בהשגחה מהודרת.
ח. יש לשים לב שרק על קוקה קולה רגילה יש כשרות מהדרין לפסח, אבל על דיאט קולה צריך לבדוק באם יש כשרות למהדרין לפסח.
ט. מוצרי הפסח יש לקנות בחנויות שמקפידים בהם על הפרדה בין מוצרי פסח למוצרי חמץ.
י. את המוצרים הכשרים לפסח יניח בבית במקום מיוחד הנקי מחמץ ושמור לפסח.
יא. היות וכאמור, חמץ בפסח אסור בהנאה – לכן צריך להקפיד גם במאכלים שמיועדים לחיות או לבהמות שיהיו כשרים לפסח ויש לדאוג לתחליף קודם הפסח.
יב. יש שנזהרים חודש לפני פסח לא לאכול מצות ויש שנזהרים בכך מראש חודש ניסן ומעיקר הדין אסור לאכול מצה רק בי"ד בניסן, ערב הפסח, ובעדתנו נהגו שלא לאכול מצה מראש חודש ניסן.
יג. יש להקפיד לקנות תבלינים לחג הפסח עם הכשר מהודר, מפני שחלק מהתבלינים הם קטניות וצריך לשים הלב על כך.
יד. ישנם היום מוצרים רבים הכשרים לפסח למהדרין לאוכלי קטניות בלבד, ויש לשים לב לכך כי מנהגנו לאכל ללא קטניות.
טו. למנהגנו שאין אנו אוכלים קטניות – אם יש בבית חולה או תינוק וילדים קטנים שהקטניות הם עיקר מאכלם, אז יש להקל להם שיאכלו קטניות ובתנאי שיהיו כשרים למהדרין.
טז. לגבי חומרי ניקיון, סבונים ומשחות נעליים, נחלקו הדעות אם צריכים הכשר מיוחד לפסח. והיות ומצוי לרוב מכל חומרי הניקוי בהכשרים מהודרים לפסח רצוי וראוי לרכוש לחג מוצרים שהם בהשגחה ובכשרות לפסח.
יז. חומרי ניקוי, סבונים ומשחות נעליים שאינם בכשרות לפסח אינם צריכים ביעור משום שאינם ראויים לאכילת כלב.
יח. גם לגבי מוצרי הקוסמטיקה נחלקו הדעות, יש המתירים להשתמש בהם ויש הסבורים שאין להשתמש בהם בפסח וצריך למוכרם לגוי ככל שאר מוצרי החמץ וכך ראוי לנהוג.
יט. רצוי שלכל משפחה יהיו כלים מיוחדים לפסח "במידת האפשר" וכך נהגו רבים מישראל.
כ. מי שאין לו כלים מיוחדים לחג הפסח צריך להכשיר "להגעיל" את כלי החמץ הניתנים להכשרה וללא הגעלה אסור להשתמש בפסח בכלי חמץ.

פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*