Archive

Back to homepage
יתרו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו המהר"ל מפראג (בהקדמתו לספרו תפארת ישראל) מסביר כי לרגלי תלמיד חכם אורבת סכנה, שאהבת הלימוד תדחק את אהבת הבורא: "התלמיד חכם ליבו דבוק אל התורה… דבר זה מסלק

בשלח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח חמישה-עשר בשבט קשור בפירות שבהם נשתבחה ארץ ישראל – "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש". פנימיות התורה מבארת את עניינם של הפירות האלה בנפש

הרב שמואל בראשי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה (בראשית מד, יח). במדרש רבה (פרשה צג, ו), מתואר

הרב יצחק אדרת וארא פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא מי הוא המלך!! היו היה סוחר רמאי וממולח באירופה של פעם, בכל שבוע היה ממציא רעיון חדש כיצד למשוך לבם של האנשים ולפתותם לרכוש מרכולתו. למען האמת הוא