Archive

Back to homepage
הרב יצחק אדרת פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב יצחק אדרת בדברי תורה לפרשת 'שלח'

פרשת שלח ארץ ישראל שלנו! באוגוסט 1936 מונתה "וועדת פיל" על ידי ממשלת בריטניה לשם בירור הסיבות הנסתרות של הפרעות שפרצו בפלסטין בעיצומו של חודש אפריל, פרעות אלו כונו "המרד

בהעלותך הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך 'ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר צווה ה' את משה' (במדבר ח-ג) רש"י – ויעש כן אהרן – להגיד שבחו של אהרן שלא שינה.

בהעלותך התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך בהעלותך סימון פרשתינו מתחילה בציווי של הקב"ה אל משה: 'דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות', הפסוק הזה מדבר על עבודתו

פרשת שבוע מאת... קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

פרשת קרח קורח הוא סמל למחלוקת ומדון, אך בניו של קורח מייצגים את כוח התשובה דווקא. בגמרא נאמר שהרהרו תשובה בליבם וחולצו ממעמקי האדמה. צאצאי קורח אף שימשו משוררים בבית

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שלח לך

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שלח'

פרשת שלח פרשת המרגלים מעוררת שאלה גדולה: כיצד שגו נשיאי השבטים, אנשים מובחרים, שעליהם נאמר (רש"י יג,ג) "כולם אנשים – לשון חשיבות"; "אותה שעה כשרים היו"; עד שהוציאו את דיבת