ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות'

'ענייני בגדים'
"וירח את ריח בגדיו.. ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'". אמר ר' זרא: הריח את ריח בגדיו – אנשים היו מסתכלים על הבגד איזה בגד הוא לובש איזה עניבה הוא שם וכו'.
אנו רואים גם שבפרשת בראשית גם עוסקים בענייני הבגדים, האדם וחווה היו עירומים ולא התבוששו והקב"ה תופר להם בגדים מעלי תאנה.

האדם הולך ומתלבש כדי לא להיות בבושתו, כלומר החלפת מה שהוא בגד – מלשון לבגוד מעיל – מלשון מעיה, חליפה –מלשון החלפה חליפה גם מלשון חלוף (חולף).

יצחק אבינו אשר לסוף ימיו כבר לא ראה טוב בעיניו, ישנם אומרים שזה היה בעקבות העקידה אשר מלאכי השרת בכו על כך, כי אברהם עוקד את יצחק על ידי הדמעות של המלאכים, וישנם אומרים על ירידת הדמעות של אברהם אבינו, כפי שכתוב בפיוט של ראש השנה 'עין במר בוכה ולב שמח'. אזי מלמד אותנו יצחק אבינו את מה שאי אפשר לראות דרך הבגדים, את הריח של האדם, את האמיתות של האדם, את מה שהוא באמת. לעתיד לבוא כתוב על המשיח על הגואל: 'ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח ה', רוח בינה, רוח עצה' וכו', ובסוף כתוב על המשיח שתהיה לו עוד מעלה אחת שהיא: 'והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח ושפט בצדק', על ידי הריח של האדם על ידי הריח של הבגדים יוכל משיח בן דוד לשפוט ולהחליט מי האדם שיש בו יראת ה'.

לפני הדיינים של היום זה לא עובד, אם תגיד לדיין או לשופט אני לא מריח טוב, כלומר הבגדים שלנו לא מריחים טוב, אז יכול לזרוק אותך מכל המדרגות. זאת הבעיה שלנו, שאנו מגיעים רק עד הבגדים אבל המשיח לעתיד לבוא אחר שישפוט אזי יהיה – וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, בגלל שיראו את נפש הנמר והזאב.
זה מה שאנו מבקשים מאת ה' בתפילת שמונה עשרה: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, שיהיה שיתוף פעולה בין דין שמים לדין הארץ.
עוד 'וירח את ריח בגדיו' כגון יוסף משיתא (יוסף המסית) ויקום איש צרורות.
מסופר על תקופת חורבן בית המקדש, כאשר הרומאים באו להחריב את בית המקדש פחדו מאוד להיכנס אל בית המקדש. כל הגדולה, כל הקדושה וכל הניסים ששמעו על בית המקדש פחדו מאוד מלהיכנס לשם. מה עשו? אמרו נשלח מישהו מהיהודים ניכנס תחילה ונראה מה יקרה, אמרו ליוסף משיתה, כנס פנימה וכל מה שתוציא יהיה שלך. הוציא מנורה של זהב, אמרו לו זה יפה מדי, זה לא מתאים לך, אלא זה מתאים למלך ולא להדיוט כמוך. אבל תיכנס פעם נוספת אך לא הסכים, אמר ר' פינחס הבטיחו לו את כספי המכס במשך 3 שנים ולא הסכים, אמר להם יוסף משיתא לא מספיק שהכעסתי את אלוקיי פעם אחת הכעיסנו פעם שניה? מה עשו הצמידו אותו לחמור וגררו אותו עד שמת.

כלומר לפעמים אנו פטורים מדיני בן אדם לחבירו, אך חייבים בדיני שמים. להריח זו תכונתו של יצחק שלא רואה כפי שכתוב: 'ותכהינה עיניו מראות', יצחק מסתכל פנימה לתוכן של הדברים, וכשמגיע אליו יעקב עם בגדים של עשיו, יצחק מריח את הריח הרע של בגדיו של עשיו, אבל מריח את הפנימיות של יעקב, ואז מברך אותו כפי שכתוב: 'וירח את רי בגדיו ויברכהו'.
הקב"ה יזכה אותנו לראות את מעלותיו של האדם, של החבר, של האשה, של הבעל ולא את חסרונותיו כמו שכתוב לגבי החיצוניות: 'אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו'.
הקב"ה יזכה אותנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

חכם אהרון מור הי"ו אשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*