Archive

Back to homepage
הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת שמות '… הלא אהרן אחיך… וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בליבו' (שמות ד-יד) חז"ל מתארים את פגישתם של משה ואהרן והנשיקה ביניהם 'זה שמח בגדולתו של זה

הרב יוחנן מיכאלי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת 'ויחי' עבודת המידות נדמה כי היינו מבקשים מאדם שאינו מכיר את סיפורם של יוסף ואחיו לקרוא את הפסוקים של פרשה זו מן הסתם היה אותו קורא מחכה ומצפה מיוסף

הרב אליהו גגולה ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "שמע ישראל" לאורך כל הדורות, בכל התקופות של הרדיפות שרדפו את עם ישראל ושל הצרות שעשו לעם ישראל, תמיד ליווה אותנו פסוק מיוחד. "שמע ישראל ה' אלקינו ה'

ויחי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויחי'

פרשת 'ויחי' יעקב אבינו, שפרשת השבוע מספרת על פטירתו, היה השלישי והאחרון באבות האומה. ממשיכו היה יוסף, שאף לו תפקיד מרכזי בבניינו של עם-ישראל. יוסף אינו נמנה עם האבות, אולם