הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת 'ויחי'
עבודת המידות
נדמה כי היינו מבקשים מאדם שאינו מכיר את סיפורם של יוסף ואחיו לקרוא את הפסוקים של פרשה זו מן הסתם היה אותו קורא מחכה ומצפה מיוסף לנקום באחיו על העוול הגדול שגרמו לו ואומנם לא זו בלבד שיוסף לא נקם באחיו ואין רוח הנקמה מקוננת בו, הוא אף מרגיע את אחיו, מקרב אותם ודואג לכל צרכיהם.
אולם גם לאחר סיום ספר בראשית אנו נותרים עם הרבה סימני שאלה על יוסף ואחיו. האם בסופו של דבר סיפר יוסף לאביו על כך שאחיו מכרו אותו?! האם יוסף שמר את הדברים בלבו? האם יוסף העלים את פרטי המכירה מפני אביו בכדי לא לצער את אביו? ואת כל משפחתו? נראה כי ניתן לכאורה למצוא תשובה לשאלה זו בפסוקי התורה פרק נ' פסוק טו-כ כתוב: 'ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו'. 'ויצוו אל יוסף לאמר אביך ציוה לפני מותו לאמר'. 'כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך, ויבך יוסף בדברם אליו'. 'וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים', 'ויאמר אלהם יוסף אל תיראו התחת אלוקים אני', ואתם חשבתם עלי רעה אלוקים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב'. בפסוקים אלה חשים אחי יוסף, כי יחסו של יוסף אליהם אינו כתמול שלשום אחרי מותו של יעקב אביו.
רש"י מביא על פי המדרש פס' טו' כי כל עוד יעקב היה בחיים, היה יוסף מושיב את האחים על שולחנו ומקרב אותם אליו, וכי לאחר מות יעקב יוסף מפסיק לקרב אותם, ויתכן כי הושיבם במקומות שאינם קרובים אליו, מציאות זו העלתה חשש כבד בלב האחים כי מרגע זה ואילך יתכן שיוסף יתנקם בהם על מה שהם עוללו לו.
אז הם שולחים את בני בלהה אליו בכדי לומר לו 'אביך ציוה לפני מותו למחול לאחיך על המכירה שלך'.
מפשט הדברים עולה כי מדוע שלחו האחים אל יוסף את בני בלהה כי כתוב בפרשיות הקודמות , והוא נער את בני בלהה, יוסף היה מקורב אליהם. ואיתם הוא היה מסתובב כשאחיו התנכרו אליו, ולכן יוסף ישתכנע מכנות דבריהם .

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*