ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

ר' יוסף אלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

"זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולתיה"

ידועים דברי חז"ל על משה רבנו ויהושע בן נון: שתי ירושות הורישו לנו מנהיגי ישראל, הלוא הם משה רבנו ויהושע בן נון, משה רבנו הוריש לנו את התורה ויהושע הוריש לנו את הארץ ובכך נוצר חיבור משולש אשר עליו נאמר: "והחוט המשולש לא במהרה ינתק".

ארץ ישראל היא המקום בו יכול יהודי להגיע לתכלית עבודת ה' ולנצל את כל הפוטנציאל הטמון בו על מנת לעבוד את בוראו באופן הראוי ביותר, וכך גם מפרש רש"י את הפס' הנ"ל: "לפי שהרבה מצוות נוהגות בארץ ואין נוהגות בחוץ לארץ, הוצרך לכתוב מצרני גבולי רוחותיה סביב", כלומר רק בארץ ישראל אדם יכול לקיים בשלמות את מצוות ה' ואילו בחוצה לארץ זב בבחינת "הציבי לך ציונים".

ומובא במדרש למה בחר הקב"ה לתת את ארץ ישראל לעם ישראל, משל למה הדבר דומה: למלך שהיו לו עבדים ושפחות, פעם נפגש עמו מלך אחר ואמר לו: לי יש עבדים ולך יש שפחות, בוא ונשדך ביניהם, חשב המלך בלבו, למה שאתן את שפחותי לעבדיו, הרי יש לי גם עבדים, אשדך בין שפחותיי לעבדיי ואינני צריך לאותו מלך, כך עשה הקב"ה, חיבר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. ניתן ללמוד ממדרש זה יסוד גדול והוא: שיחסה של ארץ ישראל כלפי עם ישראל הוא כמו גבר ואישה, ולמה יצר הקב"ה את האישה? על מנת לעזור לגבר להגיע לתכלית השלמות בעבודת ה' יתברך ככתוב: "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" כלומר עזר לעבודת ה', אם כך גם ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל כדי לעזור לעם ישראל להידבק בהקב"ה והראיה היא שיש מצוות שנוהגות רק בארץ, לכן יובן הפס' בישעיה (סב,ה) "כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך, ומשוש חתן על כלה ישיש עלייך אלהייך", לכאורה לא מובן למה ישעיה מדמה את עם ישראל לחתן ואת ארץ ישראל לכלה, אך לפי האמור לעיל יובן שכמו שחתן שמח בכלתו שכן על ידה הוא הופך לאדם שלם ואיתה הוא יכול לממש את הפוטנציאל הרוחני שלו, כך, רק בארץ ישראל יהודי יכול לממש את הפוטנציאל הרוחני הטמון בו.

ירושה זו של ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל על ידי יהושע בן נון שכבש את הארץ, עם ישראל נדרש לשמור על תורת ישראל על מנת לשמור על ה"חוט המשולש" וכאשר עזבו את תורת ישראל אזי נותק הקשר עם התורה ולכן איבדו גם את ארץ ישראל.

מובא במסכת סנהדרין על גביהה בן פסיסא:

פעם אחת באו בני ארץ אפריקא לדון עם בני ישראל לפני אלכסנדר מוקדון "ארץ כנען שלנו היא", הם טענו, שהרי כנען הוא אבי אביהם. אמר זקן אחד, גביהה  בן פסיסא שמו, לחכמי ישראל: תנו לי רשות ואדון עימהם, אם ינצחו אותי אמרו להם: "פשוט שבנו ניצחתם" ואם אנצח אותם אמרו להם" תורת משה רבנו ניצחה אתכם" הסכימו חכמים ונתנו לו רשות.

"מהיכן אתם מביאים ראיה שארץ ישראל שלכם היא" שאל גביהה את בני אפריקה, "מן התורה" אמרו לו שכן כתוב "ארץ כנען" והיא שייכת לבני כנען! אמר להם: "אף אני אביא ראיה מן התורה" שנאמר: "ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. אם כן אמרו לי, כאשר עבד קונה נכסים למי הם שייכים?! לאדון ומשום כך הארץ שלנו ולא עוד אלא שהרבה שנים לא עבדתם אותנו, חייבים אתם לנו כסף רב עבור שנים אלו. אמר להם אלכסנדר מוקדון: "החזירו לו תשובה", אמרו לו, "תן לנו זמן שלושה ימים ונשיב לו", מיד ברחו והניחו את שדותיהם כשהם זרועות וכרמיהם כשהם נטועים ואותה שנה שביעית הייתה.

ניתן לראות לפי דברי הגמרא שעל ידי התורה (התבוננות בתורה) עם ישראל משמר את ארצו וזוכה גם שבשנת שמיטה, שנה שבה הארץ נחה מעבודה, למתנה גשמית גדולה.

ועל זה נאמר: "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא כנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער", הצדק של עם ישראל יגיע מאת ה' על ידי התורה, ולא בכדי פתח רש"י את פירושו הראשון בתורה: "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים" כלומר הארץ בידי ה' יתברך, וברצונו נתנה לנו וברצונו לקחה מאיתנו.

גם בימינו צריכים אנו לעמוד איתנים כנגד כל אותם הטוענים על בעלות הארץ ולהגיד להם את דברי רש"י באופן ברור!!

ר' יוסף אלשוילי לוד

לע"נ מיכאל בן יעקב הנו' מן תמר.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*