הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן

"ואתחנן אל ה'בעת ההיא לאמור"
"אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון"
"ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' אלי אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"

לפני שבוע התחלנו לקרוא בספר החמישי שהוא ספר דברים או כפי שהוא נקרא גם משנה תורה על שם שמשה רבנו חוזר על התורה ועל כל מה שקרה לעם ישראל בכל מיני תחנות במהלך המסע ממצרים ועד בואם אל ארץ נושבת ארץ ישראל, אבל בתחילת הפרשה משה רבנו מרבה בתפילות לפני הקב"ה כדי שיבטל את הגזירה שנגזר עליו שלא להיכנס לארץ ישראל משה רבנו מתפלל בכל סוגי התפילה ומתפלל תפילות כמניין ואתחנן {515} תפילות, אבל ללא הועיל, הקב"ה אומר למשה רבנו "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה".
וידוע שמובא בכמה וכמה מדרשים שמשה רבנו היה מוכן להיכנס לארץ ישראל בכל צורה אפילו כעוף ולו רק לזכות ולהיכנס לארץ ישראל, אבל כפי שאמרנו לעיל שהקב"ה לא היה מוכן לתת למשה רבנו להיכנס לארץ ישראל וכל זה למה? "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את העם הזה אל הארץ אשר נתתי להם". לאחר כל הניסיונות שמשה רבנו מנסה וכל התפילות והתחנונים לפני הקב"ה משה מבין שהקב"ה לא מתכוון לבטל את הגזרה (כתוב בספרים ואת זה אני שמעתי מפי מורנו ורבנו רבי חכם רפאל זצ"ל שאילו עם ישראל היו מתפללים לפחות תפילה אחת שמשה יכנס לארץ הקב"ה היה שומע לתפילתם ויכול היה להיות שמשה רבנו היה נכנס לארץ אבל זה לא קרה) לכן משה רבנו מתחיל להוכיח את עם ישראל וללמד אותם כיצד עליהם להתנהג כאשר הם יכנסו לארץ ישראל ומשה רבנו מסביר ומלמד אותם את החוקים ואת המשפטים והמצוות שהקב"ה ציווה את עם ישראל "ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר ה' אלוקי אבותיכם נותן לכם".
משה רבנו מסביר לעם ישראל עד כמה חשוב העניין של השמירה על מצוות ה' ומשה מזהיר את עם ישראל "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" וכו' "פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל" וכו' ומשה רבנו מודיע לעם ישראל שהוא לא עובר את הירדן אלא הוא נשאר שם "כי אנכי מת בארץ הזאת אנני עובר את הירדן ואתם עוברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת" ועוד כהנה וכהנה הזהרות שמשה מזהיר את העם כי הרי משה רבנו יודע את כל מה שעתיד לקרות לעם ישראל, ושוב מתגלה כאן משה רבנו רבן של ישראל המנהיג של העם שאע"פ שהוא יודע שהוא לא יכנס לארץ ישראל בכל זאת משה רבנו ממשיך לדאוג לעם ישראל בכל הבחינות הן בגשמיות והן ברוחניות ובכך שיהיה להם מנהיג שראוי להיות המנהיג של העם "אשר יבוא לפניהם ואשר יצא לפניהם" וכו'. וזהו משה רבנו "המנהיג" של עם ישראל שלא ממש אכפת לו מעצמו אלא כל תשומת הלב שלו הוא לעם ישראל בלבד וכל מה שהוא עושה הכל בזריזות שחס ושלום שלא יהיה שום עיכוב בכניסה של העם לארץ ישראל, ולכן חשוב מאוד למשה להעביר לעם ישראל את החוקים ואת המשפטים והמצוות כדי שידעו את הדרך ילכו בה.
מסופר על אחד "הרבנים" הרפורמים שנפגש פעם אחת עם רבי עזריאל הילדסהיימר מגדולי הרבנים החרדים בגרמניה במאה הי"ט והוא התחיל להסביר לו בהתלהבות רבה עד כמה נחוץ לעשות תיקונים בדת בתחום של קיום המצוות המעשיות, אם רוצים אנו שבננו אחרינו ישמרו את המצוות העיקריות של התורה. קרא אותו רב רפורמי בלהט עלינו להקל מהעולם לבטל או לשנות כמה וכמה מצוות שאינן מדברות כיום ללבם של בני הדור הצעיר. הרב עזריאל השיב לו כך: בפרשת ואתחנן משה רבנו קורא לבני ישראל את הפסוק "ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות ה' אלוקיכם אשר אנכי מצווה אתכם" בפסוק זה מורה לנו משה רבנו שאם יטיפו באוזנינו שיש לגרוע מן המצוות בנימוק שהמטרה היא קדושה ונאצלת כדי לשמור את מצוות ה' גם אז אסור לשמוע לדבר שכזה חס ושלום לגרוע ולו משהו מן המצוות, אנחנו צריכים לדעת שכל מה שהקב"ה ציווה אותנו עלינו להשתדל לקיים אותם כי זהו רצון ה'. וזה מה שמשה רבנו מעביר ומלמד את עם ישראל וזה מה שאנחנו לומדים מהפרשה מצד אחד משה רבנו מרבה בתפילות אולי יבטל הקב"ה את הגזירה ויכנס לארץ, מצד שני גם אחרי שהוא רואה שהקב"ה לא מבטל את הגזירה בכל זאת משה רבנו לא מרים ידיים ואומר כיוון שאני לא ניכנס לארץ ישראל אז שלום עלי נפשי ולא אכפת לי מעם ישראל, אלא בדיוק קורה ההפך, משה רבנו מלמד את עם ישראל את הדרך ילכו בה ושדבר לא יסיט אותם מדרך של תורה ומצוות.

יה"ר שנזכה לקיים תורה ומצוות כפי שציוונו הקב"ה אמן. שבת שלום

הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*