הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וילך'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וילך'

פרשת וילך

שבת שובה
"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל" נשאלת השאלה, להיכן הלך משה רבנו, ויש על כך כמה פירושים, פירוש ראשון בשם בעל הטורים, הפרשה הקודמת פרשת ניצבים מסתיימת בפסוק "לאהבה את ה' אלוקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם" אומר בעל הטורים כיוון שהפרשה הקודמת מסתיימת בהבטחה של הקב"ה לאבות הקדושים שעם ישראל ינחלו את ארץ ישראל לכן 'וילך משה' להיכן הלך משה?! לאבות הקדושים להודיע להם שקיים הקב"ה את הבטחתו לעם ישראל והנה עתה הם נכנסים לארץ ישראל. ובמדרש תנחומא מובא שאין וילך אלא לשון תוכחה מכאן שמשה רבנו הלך להוכיח את עם ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל כדי שעם ישראל יתחזקו לקיים את כל מצוות התורה כפי שלימדם משה במשך ארבעים שנה במדבר ולכן וילך משה.
ועוד מובא בשם הקדמונים למה לא נאמר להיכן הלך משה?! אלא לומר לך שמשה רבנו נכנס לתוכו של כל אדם מישראל ולכן בכל אחד מישראל ישנו ניצוץ של משה רבנו. ועוד, 'וילך משה' שאפילו שמשה רבנו הסתלק מהעולם עדיין משה רבינו היה מדבר אל עם ישראל "וילך משה וידבר את הדברים האלה" וכו' שהרי כל חידוש שמחדשים בלימוד התורה זה הרי בא כוחו של משה רבנו, מכוח לימוד התורה של משה רבנו שלימד את עם ישראל (נועם מגדים). ועוד מביא בעל ילקוט דוד 'וילך משה' התרגום יונתן אומר "ואזל משה למשכן בית אולפנא" שמשה רבנו הלך לבית המדרש שהרי כתוב שנסתמו ממנו מעינות החוכמה והרי משה רבנו לא היה יכול לחדש חידושים מעצמו ולכן הוא הלך לבית המדרש כדי לשמוע תורתם של אחרים כפי שמובא במסכת אבות: 'הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו'.
ועוד מסביר בעל האבן עזרא להיכן הלך משה?! משה רבנו הלך לכל שבט ושבט להיפרד מהם לפני מותו ולחזק אותם שהקב"ה ילך לפניהם ואין להם ממה לחשוש כפי שכתוב: "ה' אלוקיך הוא עובר לפניך הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך וירשתם" ובכלל מדוע משה רבנו היה צריך ללכת לכל שבט ושבט מן הראוי היה שעם ישראל הם ילכו אל משה להיפרד ממנו לפני שהם נכנסים לארץ ישראל ולמה משה רבנו הוא זה שהולך אל העם להיפרד?! אלא עם ישראל ידע שמשה רבנו מסר להם רק 611 מצוות ועדין חסרים שתי מצוות ל613 מצוות שתי המצוות שחסר הם מצוות "הקהל" ומצוות "ועתה כיתבו לכם את השירה הזאת" ולכן עם ישראל החליטו שהם לא הולכים אל משה רבנו וכל זאת למה?! כדי לעכב את יום פטירת משה, וכשמשה רבנו רואה זאת מיד וילך משה כדי שחס ושלום לא תתעכב כניסתם של עם ישראל לארץ.
מכל הנאמר כאן אנו רואים שני דברים, האחד המסירות נפש של משה רבנו לעם ישראל ואילו את עצמו הוא בכלל שם בצד ולו רק שלעם ישראל יהיה טוב ושלא יתעכבו מלהיכנס לארץ ישראל. מצד שני אנו רואים את האהבה של עם ישראל למנהיגם למשה רבנו אשר במשך ארבעים שנה הנהיג את העם ביד רמה וגם כאשר עם ישראל לא עשה בדיוק את מה שהם היו מצווים אלא את ההפך הגמור ממה שציוה הקב"ה בכל זאת הנה ברגע שהם הבינו שהמנהיג שלהם הגיע יום הסתלקותו מן העולם והכל תלוי בכך שהם צריכים ללמוד מפיו של משה רבנו את שתי המצוות האחרונות הם מעכבים זאת כדי שפטירתו של משה רבנו יתעכב עוד קצת, אבל לא מנהיג כמשה יסכים לכך אלא משה רבנו בכבודו ובעצמו הולך משבט לשבט ומלמדם את המצוות וכך גם נפרד מהם. ולכן 'וילך משה' הלך לעם ישראל כדי לעודד אותם ולזרז אותם לפני הכניסה לארץ ישראל.
אנו נמצאים שבת שלפני היום הגדול יום אדיר בימי שנה יום הכיפורים, יום שכולו סליחה ומחילה לכל עם ישראל מאת הקב"ה שעושה איתנו חסד שנתן לנו יום שכזה. ועל כן על כולנו לחזור בתשובה שלמה ולהתכונן ליום הגדול הזה, ויתקיים בנו הפסוק: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו", וב"ה שיהיה לכל עם ישראל גמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה בכל העניינים אמן. שבת שלום, שנה טובה ומתוקה.
הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*