הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת 'בראשית'

בראשית
א. בראשית אותיות יש בראת יש שי עולמות שעתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק [מסכת עוקצין בסופו]בני ישראל גימטריא 603 בראת גימטריא 603. נמצינו למדים בראשית גימטריא-בני ישראל שי.והבן

ב. התורה מתחלת במילה בראשית.התורה מסיימת במילה ישראל.אם תתבוננו בראשית יש בתוכו המלה אשרי,ונשארות אותיות ב' ת',גם במילה ישראל ישנם אותיות אשרי,ונשאר אות ל.האותיות הנשארות מבראשית וישראל הן אותיות תבל.אדם הראשון היה חלתו של עולם [מדרש בראשית,זוהר, ועוד.] חלה ר"ת חלק לעולם הבא,ואיפה של אדה"ר מסוף העולם ועד סופו.שעפרו הוצבר מכל העולם. [ סנדהרין לח' א:] ובשיעור איפה יש שיעור תבל ביצים.בחשבון אסקלב-גודו וכנודע. "לה' מוצקי ארץ וישת עליהם תבל" [שמואל א' פ' ב'-ח'] והנה סוד תבל,הוא ב' פעמים אריה ."ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה" [בראשית כב' יד'] שאברהם בעקידה תיקן איפת אדם הראשון,ועל כן לקח בבוא המלאכים אליו שלוש סאין קמח סולת [בראשית יח' ו'] כי בשלוש סאין יש שיעור 432 [תבל] ביצים.ורצונו של אברהם היה תיקון חטא אדה"ר .אלה תולדות השמים והארץ בהבראם [בראשית ב' א']וחז"ל דרשו את בהבראם אלא באברהם[רש"י שם]וכאשר היו ישראל מקריבין קורבן לה',במקדש,אם היו ראויים דמות אריה היה יורד על גבי המזבח ומקבל הקורבן.ואם לא היו ראויים חלילה דמות כלב היה יורד ומקבל הקורבן[מסכת יומא] ואברהם בהקריבו יצחק ושחטו [טור ב"י סי' קיב' מאו"ח] ירדה דמות אריה וקיבל הקורבן.וכאשר הקריב האיל שוב ירדה דמות אריה וקיבלה הקורבן. ב' פעמים אריה = תבל 216 כפול 2 שווה 432.
וזהו מאמר המלאך לאברהם "ה' יראה. בהר ה' יראה. ורצה אברהם לתקן איפת אדה"ר. וכאמור. ומשה רבינו כשנגלה אליו ה' , נאמר [שמות ג' ב'] "וירא מלאך ה' אליו בלבת אש, מתוך הסנה". משה רצה להתקרב לסנה,[שם פסוק ה'] "ויאמר אל תקרב הלום" וגו'. כי משה אמר הנני!אמר לו הקב"ה כך השיב לי זקנך [אברהם] בציווי העקידה,הנני! אך אתה משה במקום גדולים אל תעמוד. [מדרש,הובא בבעלי התוספות שם]

וע"ד הסוד,משה רצה להמשיך כבר בתחילת גילוי הסנה את התיקון שהחל אברהם אבינו ורצה לתקן את אדה"ר בסוד איפה.סוד תבל. וכאמור ואומנם ולכן,ולמטרה זאת נגלה ה' אליו בלבת אש. לבת = אותיות תבל.חשב משה,הנה בורא עולם כבר מייעד אותי, כבר מעכשיו להתחיל בתיקון העולם.אמר לו ה' זקנך אברהם ניסיתי אותו בעשרה נסיונות ובחנתי לבבו.אתה משה,עוד לא התחלת שליחותך.וכבר רצונך להמשיך ממקום שפסק אברהם?.במקום גדולים אל תעמוד.אברהם הקריב את בנו ואז הגיע לשיא השגתו.הוא יכל לתקן כי הוא כמפתח.אתה מה עשית? עדיין לא נוסית בכלום."אל יתהלל חוגר ,כמפתח" [מלאכים א' כ' יא'] עוד יבוא זמן ותתקן!

ג. קהל קדוש ! הימים הנוראים אותן עברנו, ומקדושתם נתבשם בע"ה בכל יומת השנה.הם בסוד א.ר.י.ה. א-אלול ר-ראש השנה י-יום הכיפורים ה-הושענה רבה [ילקוט שמעוני על הפסוק אריה שאג וגו'] ועוד סוד גדול יש כאן,כי אם ניקח את המילה אריה בגימטריא 1215[כי א חוזרת לפעמים בחשבון של אלף 1000] בגימטריא כתיבה [בראש השנה]
חתימה [ביום הכיפורים] מסירה [ביום הושענה רבה].וזה שאמר דוד המלך ע"ה[תהילים כב' כב'] "הושיעני מפי אריה" כלומר רבונו של עולם בשלוש עתים הללו כתיבה ,חתימה ,מסירה שהם ר"ה ,יוה"כ, הושענא רבה שהם גימטריא אריה,וכאמור שרבים המקטרגים עליי.הושיעני. ומקרני רמים עניתני. כלומר רמים הם ב' פעמים ר,מ.והם 240 שעות מתחילת ר"ה עד מוצאי כיפור,וכן ממוצאי כיפור עד התחלת ליל הושענא רבה,גם כן 240 שעות.קרני רמים [פעמים רמ' שעות וכאמור] הרם קרני בהם.

ד. שימני כחותם על לבבך וגו' [שיה"ש ח' ו'] ובזוהר הקדוש [משפטים סוף מאמרי הסבא] "פתח ר"א ואמר שימני כחותם על לבך" וכו' בשעה שנדבקים כנסת ישראל בבעלה ,היא אומרת [כנס"י] שימני כחותם על לבך וכו' כיוון שדבקתי בך כל דיוקני יהיה חקוק בך,וכו' וכו' [עיין שם באורך] ואפשר לפרשו [וההי"ב אכי"ר] כי התורה סופה דבוק ונעוץ בתחילה. סיום התורה אות ל' לעיני כל ישראל.ותחילת התורה אות ב' בראשית.והם אותיות לב. כנסת ישראל מבקשת מהשי"ת שימני כחותם על לבך. התורה היא היא החותם. חתימת התורה וסיומה אות ל' היא החותם יחד עם תחילת התורה אות ב' . והנה אם נקח מילוי אות ל' כזה למד המילוי של ל' הוא מד. ואם נקח מילוי אות ב' כזה בית מילוי ב' הוא ית.סך שני המלויים כלומר מד = 44 ית' = 410 סך שניהם 454 בגימטריא חותם = 454 שימני כחותם על לבך לב .והבן

ד. שימני כחותם על לבבך וגו' [שיה"ש ח' ו'] ובזוהר הקדוש [משפטים סוף מאמרי הסבא] "פתח ר"א ואמר שימני כחותם על לבך" וכו' בשעה שנדבקים כנסת ישראל בבעלה ,היא אומרת [כנס"י] שימני כחותם על לבך וכו' כיוון שדבקתי בך כל דיוקני יהיה חקוק בך,וכו' וכו' [עיין שם באורך] ואפשר לפרשו [וההי"ב אכי"ר] כי התורה סופה דבוק ונעוץ בתחילה. סיום התורה אות ל' לעיני כל ישראל.ותחילת התורה אות ב' בראשית.והם אותיות לב. כנסת ישראל מבקשת מהשי"ת שימני כחותם על לבך. התורה היא היא החותם. חתימת התורה וסיומה אות ל' היא החותם יחד עם תחילת התורה אות ב' . והנה אם נקח מילוי אות ל' כזה למד המילוי של ל' הוא מד. ואם נקח מילוי אות ב' כזה בית מילוי ב' הוא ית.סך שני המלויים כלומר מד = 44 ית' = 410 סך שניהם 454 בגימטריא חותם = 454 שימני כחותם על לבך לב .והבן.

ה. הנחש החטיא את העולם. נחש בגימטריא 358 . ותיקון העולם יהיה בביאת משיח, גימטריא 358 וזה יהיה כאשר יתוקן עולם במלכות שדי.ה' מלך,ה' מלך,ה' ימלך גימטריא 358.מלך מלך ימלך גימטריא 280 למתק פר דינים [כידוע ליודעים] ובגמרא [מסכת מגילה ג:] מובא מנצפ"ך [אותיות סופיות] צופים אמרום. עכ'. וקשה להבין מדוע הגמרא לא כתבה את האותיות כסדרן. כמנפצ .כסדר א' ב'. ולמה נכתבו בסדר זה מנצפך. ובכל מקום במדרש.זוהר וכו' מוזכרים האותיות בסדר זה. ולמה? והענין הוא כך. הצופים הם הנביאים, שנאמר קול צופיך נשאו קול [ישעיה נב' ח'] והם שצפו הגאולה אמרו. מנצפך. כלומר חלק כסדר זה אות האותיות מנ = גימטריא תשעים 90 כחשבון מלך [ה' מלך] צ גימטריא 90 כחשבון מלך [ה' מלך] פך גימטריא 100 כחשבון ימלך [ה' ימלך] כלומר הנביאים שניבאו הגאולה אימתי תהא אמרו. מנצפך, כלומר יהיה זה כאשר ה' מלך ה' מלך ה' ימלך . והבן.

מאת הרב יעקב גגולאשולי הי"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*