הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

הרב אברהם שם טוב בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך"
"עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכולם" (אבות פרק חמישי) רבינו עובדיה מברטנורא זצ"ל מונה את ניסיון אור כשדים בין עשרת הניסיונות, מאידך אין הרמב"ם מונה ניסיון זה בין הניסיונות. הרמב"ן שואל: מדוע התורה לא כתבה את ניסיון אור כשדים שהיה ניסיון גדול? הרמב"ן מתרץ כי בניסיון אור כשדים אברהם אע"ה לא נצטווה לעשות כן, ועשה על דעת עצמו בלבד.

כאשר צוה הקב"ה את אברהם לצאת מחרן לארץ כנען נאמר לו: לך לך מארצך וכו' רש"י במקום מעיר ושואל: מדוע נאמר לך לך ולא במלה לך? מסביר רש"י הקדוש: להנאתך ולטובתך, כלומר היציאה וההליכה מחרן תהיה לטובתך, לדוגמא: בארץ חרן אברהם לא יזכה לבנים, ובכנען כן יזכה, ובעוד מקום בתורה"ק נאמר: שלח לך, למשה רבינו ע"ה, שגם שם שליחת המרגלים היתה לטובת משה, שבמעשה המרגלים נוספו לחייו עוד ארבעים שנה בהנהגת עם ישראל. אנו רואים שגם בהליכת אברהם מחרן, ובשליחת המרגלים ע"י משה היתה טובה שנבעה מעצם המעשה, הליכת אברהם לכנען עם כל המשתמע מכך מראה לנו שיש להביט גם בתוכנם העמוק של המאורעות ולא להסתפק במבט חיצוני בלבד.

בפרשתנו אנו למדים על הפגישה הנפלאה שהייתה בין אברהם אבינו ע"ה לבין מלכי צדק מלך שלם, לאחר נצחונו הגדול של אברהם במלחמתו כנגד ארבעת המלכים, כשיצא להציל את לוט בין אחיו, שנשבה על ידם. התורה"ק מתארת את הפגישה בין אברהם למלכי צדק: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין", ונשאלת השאלה: מה ראה מלכי צדק מלך שלם, שחז"ל אומרים שהוא שם בן נוח, להוציא דוקא לחם ויין לאברהם? מעניין לעניין באותו עניין, אומר הרה"ק ר' שמעלקא מניקלשבורג זיע"א שפירש את הגמרא (שבת קנב) "עד ארבעין שנין מיכלא מעלי, מכאן ואילך משתי מעלי" עד ארבעים שנה טוב לאכול, ולאחר מכן טוב לשתות, תמהים המפרשים: וכי חז"ל נותנים לנו כאן עצות גשמיות של אכילה ושתיה? בודאי שיש כאן עניין עמוק, מבאר הרב זצ"ל כדברי קודשו, שהנה, דרכו של היצר הרע היא לחפש כל הזמן תחבולות, כיצד לדחות ולהרחיק את האדם מעבודת ה', על כן כאשר האדם הוא בחור צעיר, ומפותה ע"י אותו היצר, ואומר לו: "שמח בחור בילדותך" תעשה חיים, וכשאתה זקן תעשה מצוות ותעסוק בתורה.. ולאחר מכן שהאדם מזקין בא אליו שוב היצר ואומר לו: אתה כבר זקן אין לך כח ללמוד תורה, עכשיו הזמן לנוח.. שהרי כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.. לכן מייעצים לנו חז"ל, במתק לשונם, איך להתגבר על אותו היצר הרע: עד ארבעים שנה טוב לאכול, קודם גיל ארבעים יכול האדם להתגבר על יצרו, על ידי כך שיבוא לו הוכחה ברורה מהאוכל, שכן הלחם הוא טוב לאכילה רק כשהוא חדש וטרי וכשהלחם מתיישן ומתעפש הוא כבר לא ראוי לאכילה, לכן טוב לעבוד את ה' שאתה צעיר ורענן ובריא בגופך, ולא חלילה זקן ובעל חולאים, לע"נ. אבל גם לאחר גיל ארבעים שאתה זקן, תהיה כמו היין שמשתבח ככול שמתיישן…

מוסיפים המפרשים ואומרים: כל הדור בחו"ל דומה כמי שאין לו אלו-ה, כי הוא תחת שלטון של כוכבים ומזלות, והדר בארץ ישראל הוא תחת שלטונו של הקב"ה בלבד, והוא מעל המזל כי ארץ ישראל, ארץ אשר ה' אלוקים דורש אותה תמיד, "ועיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה" (דברים יא) והתפילה שם נשמעת ביותר, לכן רצה הקב"ה שאברהם אוהבו יתקיים בו הפסוק, משנה מקום משנה מזל.. ואומנם לאחר מכן קיבל הקב"ה את בקשתו של אברהם ושינה מזלו ונתן לו בן, כמו שאומר הכתוב: ויוצא אותו החוצה.. נאמר בתהילים: השמים מספרים כבוד א-ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, הבורא יתברך נוטה שמים ויוסד ארץ משנה עתים ומחליף את הזמנים, מסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע ברצונו הוא יתברך שמו יראה בזכיות עמו ישראל, יקום מכסא דין וישב על כסא רחמים לגאול את עמו ישראל ברחמים במהרה ממש, אכי"ר

הרב אברהם שם טוב הי"ו קרית אתא.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*