הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

 

פרשת "האזינו"

הפסוק אומר: "האזינו השמים ואדברה" ותשמע הארץ אמרי פי. משה רבנו הולך להתרות בעם ישראל שיקיימו תורה ומצות, ומי יהיו העדים בהתראה ובדוקא בחר משה רבינו בשמים ובארץ, כי ללא התראה בעדים אי אפשר להעניש אדם, ולמה דוקא בחר בשמים ובארץ.

 

אמר משה רבנו: אני בשר ודם למחר אני נפטר מן העולם, אם יבאו בני ישראל ויגידו למה אנו נענשים על העבירות, הרי לא קיבלנו עלינו את ברית התורה, מי יכול להכחיש דבריהם, לכן, העיד בהם שמים וארץ שהם לעולם קיימים.

 

וטעם שני, שאם יזכו ויקיימו את התורה, אותם העדים עצמם ישפיעו עליהם שפע טוב, שהארץ "תתן את יבולה" "והגפן יתן פריה" "והשמים יתנו טלם" ואם יתחייבו, אזי העדים יתנו את ידם בתחילה כמו מאמר הפסוק בפ' עקב "ועצר את השמים ולא יהיה מטר" "והארץ לא תתן את יבולה", ובהמשך "ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה" על ידי אומות העולם.

 

משה רבינו מדמה את התורה למטר באומרו יהי"ר שהדברים שאומר לפניכם יטפו בלבכם כמו המטר שמחלחל בארץ ומולידה ומצליחה, וכמו הטל המרענן את הפירות ומשביעם ומחייה אותם. וכאן רומז משה רבינו לעם ישראל שעל ידי שהם שומרים תורה ומצוות, יש תועלת להקב"ה בזה, אלא, ידעו שהכל לתועלת עם ישראל, וגם הנביא בדבריו רומז, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב, כי אין תכליתם לשוב לשמים, אלא כי אם הרוה את הארץ והצמיחה. כל מה שיוצא מפי הקב"ה לא שב אליו, כי אין שום תועלת מזה בשמים, אלא השפע יורד בעולם שלנו, וזה אם האדם עושה רצון ה' ומקיים תורה ומצוות, וכמו כן, כשם שהמטר השפעתו אינה ניכרת מיד, אלא לאחר זמן כשקוצרים את התבואה, כמו שאומר דוד המלך בתהילים: "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו", אף דברי תורה כך הם כמו הגשמים הדקים היורדים על הדשא הם מגדלים אותן, כך מגדלת התורה את לומדיה ומחייה את לומדיהם.

 

ולסיום אברך את בית ישראל בברכת שנה טובה ומבורכת וכתיבה וחתימה טובה ושנת תש"ע תהיה שנת עליה בכל הענינים.

 

תכלה שנה וקיללותיה ותחל שנה וברכותיה אמן

 

הרב גרשון בותראשוילי הי"ו אשדוד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*