הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

 

פרשת "יתרו" תשע"א

התורה אומרת שמשה ר' קרא לבניו שם האחד גרשום כי גר הייתי בארץ נוכריה ושם האחד אליעזר, כי הקב"ה עזר לו והציל אותו מחרב פרעה.

 

השאלה נשאלת: למה לא כתב במקום ושם האחד ושם השניאליעזר? אלא ללמדנו שמשה רבינו עלה למרום שמע קולו של הקב"ה שהיה יושב ודורש בענין פרה אדומה, ואומר בשם ר' אליעזר שפרה אדומה נקראת בגיל שתי שנים.

 

התפלא משה ושאל את הקב"ה: כל העולם תחת ידיך ואתה אומר דבר בשם בשר ודם? ענה לו ה': עתיד לצאת צדיק בעולם שיעסוק בדיני פרה אדומה ועל זה מבקש משה רבינו שיצא מחלציו, וה' מבטיחו שכן יהיה. ועל זה נאמר 'ושם האחד אליעזר שם אותו המיוחד – אליעזר.

 

אותו אליעזר אביו היה נקרא הורקנוס והיה עשיר גדול והיה מעסיק את בניו בחרישת שדות, וגם אליעזר היה עושה מלאכה הנצרכת לאבא. והנה יום אחד מצאו אביו שהוא יושב ובוכה. שאלו מדוע, אולי קשה העבודה, נפחית לך ממנה, אלא עד שגילה לו שהוא בוכה כי הוא רוצה ללמוד תורה, ענה לו אביו: כבר מאוחר בשבילך, אתה בן 28 שנה, שהיית קטן היית צריך ללמוד, אבל תתחתן ותוליד ילדים ואם תשתדל בשבילם הם יזכו להיות תלמידי חכמים, אבל לך אין תקנה.

ישב רבי אליעזר בתענית (צום) שבועיים וביקש רחמים מלפני הקב"ה שיזכה ללמוד תורה, ותפלתו נתקבלה ברצון ונגלה לו אליהו הנביא ואמר לו: רד לירושלים אצל רבי יוחנן בן זכאי ושם תלמד תורה, וירד בלי ליטול רשות. ורבי יוחנן בן זכאי לימדו תורה ועלה ונתעלה בכיתרה של תורה.

 

לאחר תקופה אמרו לו הבנים שירד לירושלים לנדות את בנו מנכסיו וירד, והנה שומע דברי תורה בשמחה של רבי יוחנן בן זכאי ושאל: מי זה? אמרו לו: זה בנך.

אם כן אני באתי לנדותו מנכסי, אבל לסוף אני אתן לו את כל נכסיי ואני ינדה את שאר בניי.

 

ואמרו בגמ' על ר' אליעזר אילו נעשה הרקיע גווילים וכל הים דיו וכל האילנות קולמוסים לא היו מספיקים לכתוב תורתו.

 

אם כן, אנו למדים מכאן שאם אדם מתעקש בעבודת השם ובקיום המצוות, זוכה שמן השמים פותחים לו שערים של סייעתא דשמיא.

 

יהי רצון שנזכה לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב אמן.

 

הרב גרשון בוטראשוילי הי"ו מאשדוד

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*