הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא'

"ובית עשו לקש…"

בסוף הפרשה הקודמת, התורה מספרת: וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל … על נשיו לו לאשה… ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חת אם לוקח יעקב אישה מבנות חת כאלה למה לי חיים". יצחק ורבקה שולחים את יעקב לחרן אל בתואל ולבן.

 

נשים לב: במילה "קצתי", אות "ק" היא קטנה. מדוע? בעל הטורים מבאר: "ק' קטנה, שראתה (רבקה) שעתיד עשיו להחריב בית המקדש שגובהו ק` אמה". וקצת באופן אחר כתב הרבינו בחיי: … טעם הדבר מפני שראתה רבקה ברוח הקודש שעתיד הבית וההיכל ליחרב שהיה מאה אמה, מפני עוון שיתחתנו ישראל בבנות הארץ" (הכוונה לשלמה המלך שהתחתן עם בתיה בת פרעה ביום חנוכת בית המקדש). נשאלת השאלה: מדוע ראתה דווקא כאן את העתיד לקרות? ומה הקשר בין חתונת עשו עם בת ישמעאל, ולחורבן הבית הראשון והשני?

 

כמו כן, יעקב מגיע להר המוריה, ובפעם הראשונה לאחר 14 שנים לן בלילה וחולם את חלום הסולם, בו מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ויעקב נחרד. לפי המדרש רבה, יעקב ראה את ארבעת הגלויות (בבל, פרס, יוון ואדום) בחלומו, שלושת הגלויות הראשונות עולה ויורדת (מתחילה ומסתיימת), מלבד גלות אדום אותו ראה עולה ואינה יורדת. האחרון היא הקשה מכולם. "וירא יעקב מאוד וייצר לו". מה המיוחד בגלות אדום?

 

הביאור: עשו מסמל את הגאווה והשחצנות. את המרידה בבורא עולם, הוא אינו רואה אף אחד מלבד את עצמו. האגו ו"אני ואפסי עוד" ואין עוד מלבד עצמו. יעקב, הוא ההיפך מעשו. הוא רואה דבר ראשון את העומד מולו, את צרכיו, הוא רגיש לזולת, הוא לא יפגע בזולתו. לכן עם עוצמה כזו  של גלות – רק הקב"ה יילחם אתו ויפיל אותו. על כך אומר הנביא ירמיהו ( מט, פסוק טז): "כי תגביה כנשר קנך, משם אורידך נאום ה'". וכך גם הנביא עובדיה (שהיה אדומי והתגייר) "וְהָיָה בֵית יַעֲקֹב אֵשׁ וּבֵית יוֹסֵף לֶהָבָה וּבֵית עֵשָׂו לְקַשׁ …" (א' פסוק יח) – הקב"ה בכבודו ובעצמו יגאל אותנו ואת העולם מפני הגאווה של עשו – זה שחושב "אני ואפסי עוד".

 

את זאת ראתה רבקה בנבואה. התורה מצווה את המלך שלא ירבה לו נשים ולא ירבה לו סוסים. שלמה המלך אמר, אני יצליח לעמוד בניסיון הזה. והתיר לעצמו. התחתן עם בתיה בת פרעה דווקא ביום חנוכת בית המקדש. לדעת חז"ל בליל הכלולות של שלמה המלך עם בתיה בת פרעה, נגזרה הגזירה לחורבן הבית הראשון. "אמר רבי ישמעאל: באותו הלילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש נשא בתיה בת פרעה, והיה שם צהלת שמחת בית המקדש וצהלת בת פרעה, ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש… …ובאותה שעה עלתה במחשבה לפני הקב"ה להחריב את ירושלים…". (במדבר רבה (י ד).

 

ובגמרא  (שבת נו ע"ב, ובסנהדרין כא, ע"ב): באותה שעה נעץ גבריאל קנה בים ונעשה מזה כרך גדול של רומי, העיר הלוחמת בירושלים ומחריבתה.

שלמה חטא במעשה זה, בכך שהוא ראה את עצמו במרכז, מה שחייבו לשמור את ציווי התורה ככתבו ללא היתר מיוחד. עובדה, שגם הוא שגה ולא עמד בכך. כנגד מעשה זה של שלמה לדעת חז"ל, נבנה הכרך של האויב –  רומי – זה שהחריב את בית המקדש.

הבית השני נחרב בגלל שנאת חינם. שפירושו, אני לא סובל את השני ללא סיבה. אהבה עצמית בצורה כה קיצונית עד כדי שנאת הזולת, שורשה מעשו הרשע.

עשו שהתחתן עם בת ישמעאל והחיבור ביניהם, אינו מקרי. הגאון מווילנה כותב, כי עשו רצה להגביר את כוחו נגד יעקב בעצם החיבור הזה. המכנה המשותף בין שניהם היא ראיית עצמם בלבד ו"כוחי ועוצם ידי". רבקה ראתה בנבואה את האסון שיכול לצאת מהפירוד ושנאת חינם בעם ישראל , ומאידך בחיבור שבין עשו וישמעאל. והיא מצווה מיעקב להתרחק ומיד.

התורה היא נצחית ואקטואלית ולקחיה אקטואליים לכל זמן. "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי". יש להתחזק במצוות שבין אדם לחברו במיוחד בימינו. רמיסת כבוד הזולת יש לה מחיר במוקדם או במאוחר, ויש לתת עליה את הדעת ולהגביר אהבת חינם. בכך נראה טובה בזה ובבא, ונחיש את הגאולה השלימה, ב"ב אכי"ר.

 

הרב יצחק גאגולה הי"ו מרחובות

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*