הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה ליום 'כיפור'

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה ליום 'כיפור'

יום הכיפורים

יום הכיפורים נקרא בלשון רבים.והטעם כמו שכתב הרב באר היטב .שהוא מכפר על החיים ועל המתים.ולכן מזכירין נשמות הנפטרים ונודרין צדקות בעד הנפטרים.משם שהמתים ג"כ יש להם כפרה ביום הכיפורים כמובא בשו"ע סי' תרכ"א סעיף ו' והטעם שהצדקה תכפר גם בעד הנפטרים משום דאמרינן אילו היה חי היה נותן ג"כ צדקה. (מ"ב סק' י"ט). ובספר חסידים של רבי יהודה החסיד המיוחס לבעלי התוס' כתב ראויה כפרה זו שהיא תכפר על המתים שברא מזכה אבא, והאבות נתנו לבניהם את התורה וציוום על מעשים טובים שיעשו גם אחר מותן, ומכאן כשיעשו הבנים הרי כאילו עשו האבות עצמן, וזהו "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם" אלו בני אדם החיים בעולם "ומכל חטאתיכם" וגם הנפטרים שהם נמצאים בעולם האמת שהם לפני ה', תטהרו ביחד באמצעות התשובה והצדקה.
וידוע כאשר אדם קר לו מאד מתכסה בשמיכה ,ובזה הוא מתחמם,כי האדם מטבעו גופו חם וכאשר אינו מתכסה בשמיכה החום יוצא מגופו,וכאשר מתכסה בשמיכה אז החום היוצא מגופו השמיכה מחזירה אותו, אבל אם יכסו אדם נפטר לא התחמם כלל משום שאין כאן מקור של חום.
וכן בעניני תשובה ובמיוחד ביום כיפור יום אדיר בשנה.שאם אדם הוא חי ויש לו הרגשה של יהדות ואמונה ואהבת התרה והמצוות ,אז יום הכיפורים יעזור לתשובה והתעוררות והחום הרוחני תשמר אז יום הכיפורים יעזור לתשובה והתעוררות והחום הרוחני תשמר בו על ידי הכיפורים.
וכמו המשל שמביא המגיד מדובנא על כפרי אחד שקנה מפוח ולא הדליק האש ולא היה בו ניצוץ ,ולא יעזור לזה המפוח כלל.
ודבר זה מבואר בשו"ע או"ח תרז' סעיף ו'.וז"ל "יום הכיפורים אינו מכפר אלא על השבים המאמינים בכפרתו.אבל המבעט בו ומחשב בלבו מה מועיל לי יום כיפורים זה, אינו מכפר לו "."וזהו כי ביום הזה יכפר עליכם".שקדושתו הגדולה תשפיע להתעורר בתשובה,וזה דוקא כשנמצאים לפני ה',חיים ומרגישים אזי לפני ה' תטהרו.
ועבירות שבין אדם למקום יום כיפור מכפר,ועבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו.וזהו לפני ה' ,לפני ה' שבאים להתכפר בעברות של בן אדם למקום צריך קודם להתרצות ולמחול לחברו.ובזה נכתב ונחתם בספר החיים והשלום וגמר חתימה טובה אמן

מאת הרב יעקב בותראשוילי הי"ו

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*