הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת "תולדות"

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" וכתב רש"י יעקב ועשו האמורים בפרשה ומאי קמ"ל אלא נאמר אלה "תולדות השמים והארץ" מלא בשני ווים ונאמר "אלה תלדת ישמעאל חסר שני ווים, וביצחק נאמר תולדות בוו אחד והוא מלא וגם חסר וזהו שאמר "יעקב" שהוא המלא ועשו שהוא החסר האמורים בפרשה, וזהו אברהם "הוליד", גמט' "דומה" את יצחק. כשם שהיו לאברהם שני בנים צדיק ורשע כך היו ליצחק שני בנים צדיק ורשע. ידוע שכל ביאתינו לעוה"ז לעסוק בתורה ומצוות וכך להגיע לשלימות, והנה רואים בפרשה שני אחים תאומים בבטן אחד יפרדו, "עשו יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים", ונשאלת השאלה איך יצאו שניהם שונים אחד מהשני אף שהיו בבית של צדיקים מלא קדושה וטהרה , ועוד. כשנולד עשו כולם קראו לו עשו לשון עשוי ונגמר בשערו. וכדברי הירושלמי אף נולד עם השיניים. והתורה הרחיבה מאד את לידתם, ואופן ביאתם לעולם. אלא שהתורה באה ללמדנו ולהראות לנו את השורשים שלהם ולא רק לומר בזה את צדקת יעקב ורשעות עשו. והנה עה"פ "איש שדה" כתב התרגום "גבר נחירנן" והתוס' במסכת בבא קמא מביא בשם רבינו תם אדם נח ובטל ונסרך לצד. "ויעקב איש תם יושב אוהלים" הוא גבר שלים מבית אולפנא, וכן כתוב עה"פ "והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד" דתבע אולפן ולא הסתפק במועט בעניני תורה ומצוות עד שהלך ונטמן ארבע עשרה שנה בישיבת שם ועבר ולא נתן שינה לעיניו. וא"כ יעקב תמיד לומד ועשו הולך ובטל, ובאמת מדוע יצא עשו כך, והדברים יתבארו ע"פ דברי הסבא מקלם ר' שמחה זיסל זצ"ל. שיש הבדל בין אדם לבהמה בזמן לידתם. ששור בן יומו קרוי שור וביום שנולד עומד על רגליו ומהלך וכו', ואילו האדם גדל באיטיות רבה ובתהליכים ובכל יום מוסיף והולך עד כי גדל האיש ומדוע הוא כך? אלא שהאדם נולד בעוה"ז עם מטרה כדי להגיע לשלימות ובזה שהוא מוגבל יהיה לו תמיד שאיפה כשרואה אחרים שואפים וכן הוא בנפש האדם שיגרור וישלים עצמו במידות טובות וזה סוד התפתחותו של האדם. משא"כ בבהמה שאין בו שום שינוי וע"כ פרא יולד, ואילו האדם תמיד ישאף וילמד בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך" ובזה נבדל יעקב מעשו, והנה משלילתו של עשו נבין את יעקב – שעשו נולד עשוי וגמור ולא כמו תינוק רגיל ודבר זה הטעתו ולא למד וכמו בענין הגשמיות כך בעניני רוחניות לא שאף ללמוד מאת אחרים ולא גדל עם קנאת סופרים תרבה חכמה כמו הילדים שמשחקים במכוניות והבנות המשחקות כאמא לבובה שבזה שואפים וגדלים, ומי שאינו בעל שאיפה נשאר במקום ויצא ח"ו עשו. שלא ניצל כוחותיו ושאיפותיו והלך והגיע אל שערי מות. ואילו יעקב אבינו תמיד שאף ללמוד אף שהיה בן 130 וירד למצרים, את יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. וכתב רש"י "לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה" ובזה זכה לשלימות יותר מכל האבות ונעשה דמותו במרכבה ומכאן יש לנו ללמוד ולהשתוקק להיות מבקשי ה' רודפי צדק ולחנך את ילדינו בדרך ישראל סבא וכך נעלה ונצליח ונגיע לשלימות ולגאולה עולמית כאשר עשו וישמעאל נופלים ועם ישראל קם וכדברי "בעל הטורים" כאשר באחרית הימים יפול ישמעאל ואזי ואלה תולדות יצחק בן אברהם יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק ויביא ויגאלנו בעגלא ובזמן קריב אמן.

הרב יעקב בוטראשוילי מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*