הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות'
"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק "
"בן חכם ישמח אב"[משלי]
יש להבין מהו כפל הלשון? הלא אם יצחק הוא בן אברהם הרי שאברהם הוליד את יצחק,אם כן מדוע האריכה התורה בדבר?

בספר אמרי פי להרה"ג יוסף פינחס שליט"א מבואר העניין: בנוהג שבעולם אדם עני שיש לו איזה קרוב עשיר הרי הוא מתפאר בפני האדם ומשתבח בו ואומר עשיר זה קרובי הוא, אבל העשיר לא יתפאר ולא יאמר כי העני פלוני הוא קרובו. וכן בענין בעל בית אם יש לו איזה קרוב תלמיד חכם הוא מתפאר בפני קרוביו ואומר כי פלוני התלמיד חכם הוא קרובי,אך התלמיד חכם אינו מתפאר בפני קרוביו ואומר כי פלוני עם הארץ הוא קרובו. וכן אב אצל בנו, אם האב הוא ת"ח או עשיר, מתפאר הבן באביו ואומר זה אבי וכן להיפך, אם הבן הוא תלמיד חכם או עשיר האב אומר זה בני, ואם שניהם שווים במעלה אז כל אחד יכול להתפאר בשני האב אומר זה בני והבן אומר זה אבי. וכן היה בענין אברהם ויצחק , יצחק בן אברהם היה מתפאר שי לו אב כזה . ואברהם הוליד את יצחק היה מתפאר שיש לו בן כיצחק, וכמו שאומר הפסוק "עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם" [משלי יז-ו] כי כשהאבות צדיקים הבנים מתפארים באבותם וזה להם לכבוד ולתפארת, ואימתי האבות הם תפארת לבנים בזמן שהבנים עושים מעשה אבותם. אבל אם אין הבנים הולכים בדרכי אבותיהם הדבר הופך לבושתם כאן לימדה אותנו התורה שמחובת האדם להשתדל שבניו ילכו בדרכיו,עד שיוכל לומר קבל עם ועדה "זהו בני" ויהיה לו במה להתפאר בו,כמו שנאמר [משלי י-א] "בן חכם ישמח אב" עד כמה שהאב ישתדל שבניו ילכו בדרכיו אנו רואים מהאמור בתפילת יום הכיפורים "ספר חיים ומתים לפניך נפתחים" נשאלת השאלה בשלמא ספרי חיים הדבר ברור אותנו החיים דנים על מעשינו כל שנה ושנה,אך את המתים כבר דנו בשנה שעברה ביום הכיפורים, ומדוע פותחים פעם נוספת את ספריהם? אלא לומר לך, שבכל שנה ושנה דנים את ההורים מחדש על ילדיהם, האם הם שומרים תורה ומצוות,וכך כל שנה ושנה האדם צריך לדעת שהאחריות על ילדיו היא לא רק בחייו, אלא אפילו לאחר מותו עדיין הוא נושא באחריותם ולא יכול לומר "אני השתדלתי" התאמתי ועשיתי ככל יכולתי ולצערי אלו הם התוצאות, אלא השאלה היא האם אכן השקיע בכך די הצורך האם המאמץ היה בכיוון הנכון , לאיזה חינוך שלח את ילדיו, והעיקר מהן תוצאות חינוכו.

"ספר חיים ומתים לפניך היום נפתחים" אוי לנו מיום הדין! אברהם זכה שיצחק היה בן אברהם אך גם אברהם עצמו "הוליד את יצחק" והאב והבן השתבחו זה בזה. והלוואי נזכה גם אנו שיתקיים בנו "בן חכם ישמח אב"

הרב יוחנן מיכאלי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*