הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת 'ויצא'

לעמוד בתוקף נגד כל המתנגדים

בפרשה הקודמת שלחו יצחק ורבקה את יעקב אל לבן שגר בחרן על מנת שיתחתן שם ויקים משפחה. בדרך, עצר יעקב בבית אל ששם התפלל אל ה' ונרדם. ודרשו חז"ל על הפסוק: 'וישכב במקום ההוא' – כאן שכב אבל כל 14 שנה שהיה טמון בבית המדרש של שם ועבר לא שכב. ובהקשר לזה נאמר מדרש אחר, כל 20 שנה שעמד בביתו של לבן לא שכב שנאמר: 'ותידד שנתי מעיניי'.

אם נתבונן בדברי המדרש הראשון נבין שהסיבה שלא נרדם יעקב בבית המדרש של שם ועבר הוא כי רצה לנצל כל רגע ללימוד תורה ולא לבזבזו על שינה, אבל לכאורה דברי המדרש השני צריכים ביאור, הלוא כל עבודתו של יעקב בבית לבן היתה עבודה פיזית פשוטה שהרי היה רועה צאן אם כן מדוע לא ישן כל ה- 20 שנה בבית לבן?

בחסידות מוסבר שמטרת הליכתו של יעקב לחרן היתה לשם מטרה רוחנית נעלית. 'חרן' – מסמל חרון אף של מקום דבר המנגד לקדושה, ודוקא שם יעקב סלל דרך לבניו אחריו לקדש ולהשתמש בחיים הגשמיים כרצון הקב"ה ועל ידי כך לגלות ולברר את ניצוצות הקדושה הטמונים בתוכם, לכן תמיד היה ערני לעמוד על המשמר נגד לבן הארמי שייצג את ההיפך הגמור מהקדושה, כמו שראינו בטענתו 'הבנות בנותיי והבנים בניי והצאן צאני', לבן דרש בעלות על שני התחומים, האחד על חינוך הילדים והשני על ענייני המסחר והעסקים, ואת אותה הטענה לצערנו אנו שומעים גם בדורות שלנו.

הדרישה בדברי לבן אומר הרבי מליובאוויטש הוא 'הבנות בנותיי והבנים בניי' – מילא המבוגרים ששייכים לדור הישן שינהגו במסורת שקיבלו מדורות קודמים בענייני השקפה ויהדות, אבל הילדים שגדלים בתקופה החדשה והמודרנית צריכים להתקדם עם הזמן, ואפילו אם עדיין אתם רוצים ללמדם יהדות תלבישו את זה בלבוש מודרני להתאים את התורה לעידן הנוכחי, וכך חלק מהתורה והמצוות לא יקוימו משום שזה לא שייך בדור החדש.

וכן בטענה השנייה 'הצאן צאני' אמר לבן, מילא בענייני התפילה וחיי הדת שלכם תנהגו לפי חוקי התורה אבל בענייני עסקים אנו בעל הבית, עליכם לנטוש את ההנהגה על ניהול המסחר על פי חוקי התורה עם כל הדקדוקים והאיסורים של רמאות והסגת גבול שהרי באמצעות זה אי אפשר לנהל עסק מוצלח, בעניינים אלו שמעו בקולי אומר לבן הארמי (אותיות רמאי).

לכן לא היה יעקב יכול לישון כשהיה בחרן, משום שהיה חייב להבטיח את שליטתו המלאה בשני הנושאים הללו, חינוך הילדים כרצון הבורא והתעסקות בעייני העולם על פי התורה דווקא, היה עליו להשגיח שלבן ואנשיו לא יתערבו לו בזה וזה המשך דבריו של יעקב ללבן 'עבדתיך (במסירות נפש) בשתי בנותיך 14 שנה', 'ושש שנים בצאנך' (ניהול העסקים) עמלתי בכל נפשי ללא הפוגה על מנת שהחינוך והפרנסה יהיו אך ורק על פי התורה.

כוח זה הוריש יעקב לצאצאיו עד סוף כל הדורות לשמור במסירות נפש על חינוך הילדים בדרך התורה והמצוות ולנהל את כל ענייני הבית והפרנסה באווירה של יהדות וקדושה וזה תלוי בזה, כשהילד יודע שאביו נזהר לא להונות אחרים במסחר ונושא ונותן באמונה ושבכלל, הבית שלו מתנהל כפי ערכי הדת ורצון ה' ממילא הוא יודע שהוא שונה מילדים אחרים ולא יגרר אחריהם, וגם לכשיגדל ימשיך בדרך שבה חינכו אותו.

הנהגה כזו שהדריך אותנו יעקב מביאה לאדם שפע ברכה והצלחה גם בגשמיות כפי שמתאר הפסוק על יעקב 'ויפרוץ האיש מאוד מאוד', ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים', כן תהיה לנו אמן.

הרב אלירן מושיאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*