הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת "לך לך"

בתחילת הפרשה מצווה הקב"ה את אברהם: 'לך לך מארצך וממולדתך' וגו' ולכאורה צריך להבין מה הכוונה במילה 'לך לך ? הרי יכול הכתוב לומר 'לך מארצך'? ועל זה מסביר רש"י ועונה:'לך-להנאתך ולטובתך'.

האלשיך הקדוש בפירושו על התורה מבאר זאת אחרת הוא מבאר 'לך-לך' – לעצמך דהיינו שיגיע לשורש ומקור נשמתו כמו שהיא למעלה', ע"כ. את פירושו של האלשיך מבאר אדמו"ר מהוריי"צ מליובאוויטש זיע"א במאמר חסידות לפ' לך לך,'דהנה ידוע שלא כל הנשמה מתלבשת למטה בתוך הגוף. דהנשמה  המתלבשת בגוף היא רקהארה ומקצת הנשמה, אבל עצם הנשמה היא למעלה תחת כסא הכבוד ואינה מתלבשת בגוף. וזה הכוונה בפסוק "ונוזלים מן לבנון" ש'לבנון' (מורכב מל"בנתיבות חכמה ונ"ב שערי בינה) הוא עצם הנשמה והוא נוזל ונוטף להארת הנשמה המלובשת בגוף.

 

ולכן נופלים לאדם פתאום הרהורי תשובה בלא שום הכנה כלל כיוון שהנשמה למעלה שומעת את הכרוז 'שובו בנים שובבים' ומשם זה 'נוזל' להארת הנשמה הנמצאת בגוף. וזה גם הסיבה שנופלים לאדם חידושי תורה פתאום כיוון שעצם הנשמה לומדת תורה במתיבתא דרקיעא וזה נוטף ונוזל למטה. אע"פ שלא עשה לכך שום הכנה וזה החידוש של האלשיך שהקב"ה מבקש מאברהם אבינו לך-לך שהתפקיד שלו הוא להתחבר לעצם הנשמה שלו לדרגא שהיתה לפני שירדה ההארה לגוף.

מעין זה רואים גם בפרשת בראשית. הרי מתחילה היה העולם ללא מוות ואחר חטא עץ הדעת ירד מוות לעולם. ולכאורה צריך להבין מפני מה הקב"ה ברא כך את עולמו ולא ברא מוות בעולם לכתחילה? ומסבירים ע"כ שהמטרה בעולם הוא להביא את העולם למצב שאין בו מוות  בימות המשיח. ואיך מקבלים את הכוח לזה ע"י שמצב זה היה כבר בעולם  מצב ללא מוות  והמטרה של היהודי להביא את המצב לקדמותו. זה גם  ההסבר על מה שנכתב שמלאך מלמד את התינוק בבטן אמו ואח"כ בא ומשכיח את כל מה שלימדו ולכאורה מדוע מלמדים ואח"כ משכיחים? אלא הביאור על כך כדלעיל שהמטרה היא שהיהודי יגיע למצב שידע את כל התורה אך בכדי שיהיה לו את הכוחות לכך צריך שמצב זה היה כברמקודם והמטרה לחזור למצב הקודם. וזה הטעם מדוע נקראת הפרשה לך-לך שהיהודי תמיד צריך להיות במצב של הליכה והתקדמות (התקדמות מלשון מקדם שהיה פעם) ואז זוכה לחדש ימינו כקדם שאז היה גילוי אלוקותו בעולם וכ"ז בביאת גוא"צ במהרה בימינו אמן.

 

הרב בן ציון באטשווילי הי"ו קרית מלאכי

 

 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*