הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת 'פינחס'

הפסוק הראשון בפרשת פנחס אומר: "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" לכאורה צריך להבין ולדייק בפסוק זה  כמה דברים:

א) מה רומז לנו כאן הפסוק? אלא רוצה הקב"ה לשלול טענה שעלתה אצל בני ישראל שהיו כמה שפקפקו ואמרו שזה שהרג פנחס את זמרי לא הועיל במעשה זה כלום ומה שבאמת שיכך את חמתו של הקב"ה היה המגיפה שבהם מתו 24 אלף מישראל. לכן בא הקב"ה לומר לעם ישראל שמה שהשיב את חמתי מעל בני ישראל היה מעשהו של פנחס כי אם לא הוא היתה המכה יותר גרועה ח"ו.

ב) עוד צריך להבין מה היחוס שהתורה באה לייחס את פנחס "בן אלעזר בן אהרן הכהן"? יש כאן איזו כוונה במילים? אלא מובא בספר 'יד יוסף' שלפי הדין אין גר יכול להיות דיין ולדון אדם מישראל אא"כ הייתה אימו של הגר מישראל אבל מותר לו לגר לדון גר אחר כמותו. וזה מה שטענו השבטים (כפי שכתוב "לפי שהיו מבזין אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם עגלים לע"ז ועתה הרג נשיא מישראל") מאחר שפנחס בן גרים, שהרי אימו בת יתרו היתה. אם כן, כיצד דן גר אדם מישראל הרי זה נגד הדין? לכן בא הכתוב לומר "בן אלעזר בן אהרן הכהן" לומר שמה שנפסק מצד הדין שגר אינו יכול לדון ישראלי זה רק כשגם אביו הוא גר אבל כאן הרי אביו היה אלעזר הכהן שהוא ישראל שאיננו גר ופנחס היה גר רק מאמו א"כ יכול הוא בדין לדון אחד מישראל . ישנו ביאור ידוע של כ"ק הרבי מליובאוויטש זי"ע שמדוע יחסו הכתוב לאהרן הכהן כיוון שהשבטים ביזוהו שעשה את מעשה הקנאה לא מתוך יראת שמים אלא שהמשיך דרך אבותיו (שהיה נכד של יתרו שהיה אכזרי "שפיטם עגלים לע"ז) ומתוך שהיה לו טבע אכזרי מסבו יתרו לכן עשה זאת. לכן בא הכתוב לומר ויחסו לאהרן הכהן שהיה סמל לאוהב שלום ורודף שלום ומה שעשה פנחס היה מתוך הטבע של סבו מצד האב אהרן הכהן  ועשה את מעשהו מתוך אהבת ישראל שהרי עצר את המגיפה ובמעשה זה מנע נזק לעם ישראל.

עוד טעם למה יחסו לאהרן הכהן שכפי המובא במדרש: בשעה שבא פנחס ליכנס לאוהלו של זמרי להורגו נתכנסו אלפי בני שמעון ורצו להורגו ומרוב פחד פרחה נשמתו. שלח הקב"ה באותה שעה את שתי הנשמות של נדב ואביהו שני בני אהרן ונכנסו בגופו ומאותה שעה זכה להיות כה"ג ולכן כאן בא הכתוב לומר "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" דהיינו פנחס הוא גם בנו של אהרן הכהן ששתי הנשמות של בני אהרן נכנסו אליו ואז פנחס נהפך להיות לכאורה בנו.

הרב בן ציון בטאשוילי הי"ו  מקרית מלאכי

 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*