הרב זבולון טוריקאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

הרב זבולון טוריקאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת "ראה"

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"
החת"ם סופר כותב: הפסוק מתחיל "ראה" לשון יחיד ומסיים "לפניכם" לשון רבים. הרבה פירושים נאמרו בזה, אולי יש לומר שמרמז על מה שאמרו חז"ל [קידושין מ:] לעולם יראה אדם עצמו ואת כל העולם כאילו מחצה זכאי ומחצה חייב. זכה אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לזכות, וההיפך בהיפך. על כן בכל מעשה שיעשה אדם, יראה עצמו ויאמר לנפשו: הרי אני בזה ממית כל העולם או מחייה הכל לפי המעשה. וזהו הפסוק, מצווה לכל אחד ואחד "ראה" בנפשך לאמור תמיד לכל העולם ואנשיו, אנכי נותן לפניכם היום במעשי ברכה או קללה הכול לפי זכותי.
ואולם רבנו יוסף חיים זצ"ל כתב ב"עוד יוסף חי" – עצה טובה בא להשמיע לנו שכל אדם יביט ויסתכל בדעתו שאין לו בעולם, אלא רק היום שהוא עומד בו, והסתכלות הזאת מועיל לו בין בברכה, רוצה לומר בזמן שיש לו עושר וטובה הרבה. דהיצר הרע מושך לבו לגאווה גדולה ונשיאות ראש, מחמת רוב טובה על דרך "וישמן ישורון ויבעט", שאז ההסתכלות מועיל לו שלא יבעוט ולא ירשיע, כיון שהוא רואה בדעתו שאין לו בעולם אלא אותו היום שעומד בו. דאפשר שבלילה תצא נשמתו ולא תחזור אליו עוד, וישאר פגר מת ולקברות יובל. והן בקללה שיש לו צער ויסורין, הן בדוחק הפרנסה, הן בחולאי גופו. ואם יסתכל בכך אז ישקוט וינוח מן הצער. וכמו שאמר החכם: אל תצר צרת מחר שמא מחר איננו ונמצאת מצטער על עולם שאינו שלך. ולזה אמר ראה והביט במחשבתך ובשכלך כי "אנכי נותן לפניכם היום" הזה שאתם עומדים בו בלבד, וראיה שכלית זאת טובה היא וצריכה לכם, הן בזמן שיש בו ברכה וטובה, הן בזמן של קללה.

הובא משל בספרים: על שועל שלא אכל כמה ימים ומצא כרם של ענבים ולא ידע איך להכנס בפנים. חיפש עד שמצא פירצה קטנה, חדר לכרם ואכל ושבע ודשן כמה ימים, ואמר: צריך לברוח פן ימצא אותי בעל הכרם. וכשבא לצאת באותה פירצה לא יכל לצאת, מאחר ששמן מרוב אכילה. ומחוסר ברירה צם כמה ימים עד שחזר לקדמותו ויצא בפחי נפש. ומה היה צריך השועל, לעשות להוציא כל פעם קצת ענבים מחוץ לגדר ולאכול בחוץ ובזה היה משביע את רעבונו.
הנמשל הוא:
"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה"- פה בעולם הזה, לקיים תורה ומצוות ומעשים טובים, ומחר לקבל שכרם לעתיד לבוא, בבחינת הזורעים בדמעה בעולם הזה ברינה יקצרו לעולם הבא.
אפשר לומר בס"ד "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" סופי תיבות יוצא בגימ' "קנה". עולם הבא עם הכולל יוצא בגימט' גם כן "קנה". היום בעולם הזה לעשות מצוות, מחר לעולם הבא לקבל שכרם. שנזכה כולנו להתחזק בתורה ויראת שמים אמן.

הרב זבולון טוריאקשוילי הי"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*