הרב אילן שמילה בדברי לפרשת 'תרומה'

הרב אילן שמילה בדברי לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה

"ל" – הוי 30. "י" – הוי 10 בגי'. אמות הוי אורך המשכן. הוי רוחב המשכן. ועוד כתיב, ג' זרים היו, הארון, המזבח, השלחן. רש"י כ' דהזר על הארון הוי כתר תורה, שעל השלחן הוי כתר מלכות, שלחן מלכים ושעל המזבח, כתר כהונה. כ' בפרקי אבות: גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. תורה נקנית במ"ח קנינים, כהונה ב – כ"ד, מלכות – 30.
כמה טפחים יש בכל זר: בזר של הארון כתיב "אמתיים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו". היקפו = 8 אמות 6 X טפחים הוי 48 ,סימן לכתר תורה, דנקנה במ"ח קנינים. הזר שהיה על מזבח הזהב היה אמה X אמה, היקפו = 4 אמות, להכפיל ב – 6 טפחים לאמה, = 24 טפחים, כ"ד מתנות כהונה. של השלחן, היקפו היה 2 אמות X אמה, הוי 6 אמות, להכפיל ב – 6 טפחים הוי 36 , הכיצד? ישנה גמ' בסנהדרין )צג.(, רות אומרת לנעמי "ותאמר 6 השעורים האלה נתן לי" נתן לי – בועז, שואלת הגמ', מה תעשה עם 6 שעורים אלו. עונה הגמ', רמז רמז לה דעתידים לצאת ממנה 6 בנים שמתברכים ב- 6 ,6 ,ברכות ואלו הן: דוד, משיח וכו', עיינו שם. ואם נוסיפם ל – 30 ,נגיע ל – 36 ,היקף הזר בטפחים. דזהו שכ', "3 כתרים הם, כתר כהונה, מלכות, תורה וכתר שם טוב עולה על גביהם", מהו כתר שם טוב – "טוב שם משמן טוב", שמן הוי מנורת ביהמ"ק, במנורה היו 7 קנים, 22 גביעים, כפתורים, ו – 9 פרחים = 49 ,לכן כתר שם טוב עולה על כולם, דהרי כתר תורה הגבוה היה 48. עוד רמז יפה על המזבח: ישנו מלבי"ם על פרשת נח המסביר, מדוע תיבת נח היתה מהמידות: 300 ,30 ו – 50. אומר המלבי"ם דהוי שילוב של "הויה" X" אדנות", כלומר כפל המילים: "י" X" א" = 10" ,ה" X" ד" = 20" ,ו" X" נ" = 300" ,ה" X" י" = 5. בדיוק 30 ,50 ,ו – 300 ,ועוד דהרי כ' דגובה התיבה היה 30 ,כל קומה 10 ,10 לאדם, ו – 20 לאשפה ולבהמות. וזהו שכ' "יצפנני בסוכו" – דהרי סוכה הוי שילוב של הויה ואדנות = 91. זהו בדיוק גודל המשכן: 10 ,20 ,300 ,50. ק"ק הוי 1010 X ,ההיכל היה 20 ,300 – שטח כולל של המשכן – 1030 X ,וחצר לפני המשכן הוי 5050 X. ואחר כל הקמת המשכן כ' בפ' תצוה: "ושכנתי בתוך בנ"י..לשכנו בתוכם" מהו "לשכן" ש – כ – נ – י – 300 – 20 – 50 – 10.
כמה טפחים יש בכל זר: בזר של הארון כתיב "אמתיים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו". היקפו = 8 אמות 6 X טפחים הוי 48 ,סימן לכתר תורה, דנקנה במ"ח קנינים. הזר שהיה על מזבח הזהב היה אמה X אמה, היקפו = 4 אמות, להכפיל ב – 6 טפחים לאמה, = 24 טפחים, כ"ד מתנות כהונה. של השלחן, היקפו היה 2 אמות X אמה, הוי 6 אמות, להכפיל ב – 6 טפחים הוי 36 , הכיצד? ישנה גמ' בסנהדרין )צג.(, רות אומרת לנעמי "ותאמר 6 השעורים האלה נתן לי" נתן לי – בועז, שואלת הגמ', מה תעשה עם 6 שעורים אלו. עונה הגמ', רמז רמז לה דעתידים לצאת ממנה 6 בנים שמתברכים ב- 6 ,6 ,ברכות ואלו הן: דוד, משיח וכו', עיינו שם. ואם נוסיפם ל – 30 ,נגיע ל – 36 ,היקף הזר בטפחים. דזהו שכ', "3 כתרים הם, כתר כהונה, מלכות, תורה וכתר שם טוב עולה על גביהם", מהו כתר שם טוב – "טוב שם משמן טוב", שמן הוי מנורת ביהמ"ק, במנורה היו 7 קנים, 22 גביעים, כפתורים, ו – 9 פרחים = 49 ,לכן כתר שם טוב עולה על כולם, דהרי כתר תורה הגבוה היה 48. עוד רמז יפה על המזבח: ישנו מלבי"ם על פרשת נח המסביר, מדוע תיבת נח היתה מהמידות: 300 ,30 ו – 50. אומר המלבי"ם דהוי שילוב של "הויה" X" אדנות", כלומר כפל המילים: "י" X" א" = 10" ,ה" X" ד" = 20" ,ו" X" נ" = 300" ,ה" X" י" = 5. בדיוק 30 ,50 ,ו – 300 ,ועוד דהרי כ' דגובה התיבה היה 30 ,כל קומה 10 ,10 לאדם, ו – 20 לאשפה ולבהמות. וזהו שכ' "יצפנני בסוכו" – דהרי סוכה הוי שילוב של הויה ואדנות = 91. זהו בדיוק גודל המשכן: 10 ,20 ,300 ,50. ק"ק הוי 1010 X ,ההיכל היה 20 ,300 – שטח כולל של המשכן – 1030 X ,וחצר לפני המשכן הוי 5050 X. ואחר כל הקמת המשכן כ' בפ' תצוה: "ושכנתי בתוך בנ"י..לשכנו בתוכם" מהו "לשכן" ש – כ – נ – י – 300 – 20 – 50 – 10.
הרב אילן שמילה הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*