הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו

"וישמע יתרו כהן מדין חֹתן משה"
"וישמע יתרו כהן מדין חֹתן משה" וכו' (שמות יח, א). הגמרא שואלת, מה שמועה שמע ובא ונתגייר?! רבי יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא. ר"א המודעי אומר מתן תורה שמע ובא. ר"א אומר קריעת ים סוף שמע ובא וכו' (זבחים קטז.).
בפסוק מוזכר ששמע יתרו איך הקב"ה נלחם עבור ישראל במצרים בזרוע נטויה במורא גדול ובאותות ובמופתים, באותה תקופה מצרים הייתה האימפריה של העולם, לא היה שייך להילחם איתם והנה הקב"ה מכה את פרעה ומצרים ומוציא גוי מתוך גוי בניסים גדולים. כשראה זאת יתרו שהיה בעברו יועץ פרעה והכיר את הממלכה מקרוב התפעל כל כך ובא להתגייר.
במדרש מובא טעם נוסף, ראה יתרו פרשת פרה אדומה ובשביל כך בא להתגייר. וצריך ביאור, בשלמא למ"ד ששמע קריעת ים סוף, או למ"ד שמע מלחמת עמלק, וכן שה' נלחם לישראל במצרים, או למ"ד ששמע מתן תורה בו נפתחו הרקיעים בכל העולם וראו כולם את יקר גדולת עם ישראל, ניחא למה שמע ובא והתגייר, הכיר יתרו את מעלתם של ישראל עד כמה היא גדולה וחשובה, ברור שירצה לידבק בה' ובעמו, שהרי הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו. אבל לטעם המדרש שראה פרשת פרה אדומה ובשביל זה בא להתגייר צריך ביאור, מה ראה במצוה קשה זו שאומות העולם משיבין לישראל עליה, והיא חוק בלי שנבין את טעמה, מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים, ועליה אמר שלמה המלך "אמרתי אחכמה והיא נסתרה ממני", מה ראה יתרו בפרה אדומה שמחמתה בא והתגייר.
נראה לבאר כך, הפסוק אומר "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם" (תהלים צ, ג), פסוק זה מדבר על בעלי תשובה וכמו שחז"ל דורשים "תשב אנוש עד דכא" עד דכדוכה של נפש "ותאמר שובו בני אדם".
יתרו בא להתגייר, וכי היה רע לו?! היה חסר לו משהו?! יתרו לא התגייר מסיבות כלכליות אלא ההיפך, יתרו היה מכובד, עשיר גדול – כהן לעבודה זרה היו לו בתים גינות ופרדסים, אם היה נשאר גוי לא היה חסר לו דבר.
אדרבה בא יתרו למדבר, מקום שאין בו מכל תענוגי העולם הזה כלום, הכל שממה, אין מים ולחם רק מַן מִן השמים ובארה של מרים. יתרו היה מוכן לעזוב הכל ובלבד לידבק בה' ובמשה עבדו.
יתרו שעבד כל סוג של עבודה זרה ועתה גילה את האמת בא להתגייר ולחזור בתשובה, הגיע לפתח ביתו של משה והנה שומע הוא קול מכריז ואומר "תשב אנוש עד דכא". הבין יתרו שהקב"ה סולח ומוחל על כל העוונות של בני אדם חוץ מ"דכא", שראשי תיבות שלהם הוא ד – דם, רצח. כ – כופר, עובד עבודה זרה. א – אשת איש. אמר יתרו, א"כ הרי אני עבדתי הרבה עבודה זרה, א"כ אין לי מחילה, א"כ מה ארויח שאתגייר, הרי אין אני בן העולם הבא.
ראה פרשת פרה אדומה ומיד בא והתגייר. מה ראה בפרה אדומה? התורה אומרת "זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' ויקחו אליך פרה אדומה", ובאמת הטעם סתום מאתנו ובכל זאת הגמרא אומרת תבא האם ותנקה צואת בנה, עם ישראל עשו עבודה זרה עגל זהב, באה מצות פרה אדומה ומכפת על עוון העגל. מיד הבין יתרו את הפסוק "תשב אנוש עד דכא", כולל גם "דכא" שגם על זה הקב"ה סולח למבקש תשובה, מיד בא בשמחה והתגייר.
לכן הפרשה נקראת על שם יתרו, יתרו לימד אותנו יסוד גדול ועצום, גם מי שחטא בחטא החמור ביותר שזה ע"ז או חלילה חטא בשאר עבירות, אם יחזור בו באמת ויקבל עליו עול תורה ומצוות – הדלת תמיד פתוחה בפניו, אין שום יאוש בעולם אלא הכל תלוי ברצון של האדם עצמו, אם ינצל את ההזדמנות ויחזור בו מאיוולתו הקב"ה יקבל את תשובתו.
הרב שמואל בראשי – ירושלים

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*