הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק

'וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי'
נשאלת השאלה איך זכה בלק לכבוד כזה גדול שנקרא פרשה על שמו לנצח נצחים בלק לא רק שלא היה לו קשר כלשהו עם עם ישראל אלא ההפך לגמרי הוא שנא את עם ישראל, בשונה לגמרי מיתרו שגם הוא נקרא פרשה על שמו, אבל יתרו זה שעבד את כל העבודה זרה שהיה קיים בעולם הוא הגיע להבנה שבורא העולם הוא שמנהיג את הבריאה הוא ששולט בעולם והוא היחיד והאמת ואין בילתו ומתוך הבנה שכזו היה יתרו ראוי שירא פרשה על שמו, אבל בלק כיצד זכה לכך שנקרא פרשה על שמו, המפרשים מסבירים זאת כל בעל ספר 'על התורה ועל העבודה' מסביר שנכון שבלק היה רשע אבל הוא ידע והכיר במלכותו של ה' הוא הבין כיצד מתנהל העולם. הוא ראה כיצד הוציא הקב"ה את עם ישראל ממצרים שהיתה גלות קשה והעם היו קשים והמלך היה קשה, וידוע מה שכתוב במדרש שעבד לא היה יכול לברוח ממצרים מעולם והנה עם שלם יוצא ממצרים גברים נשים וטף וכל רכושם וכל בהמתם ויוצאים בראש מורם ועוד כל יתר הניסים שנעשו לעם ישראל מלחמת עמלק קריעת ים סוף מתן תורה המן בארה של מרים ועוד. ולכן בלק רואה את כל הנפלאות הללו והוא רואה את עם ישראל מתקרבים לקראת הכניסה לארץ ישראל והוא חושש שהרי עם ישראל הצליחו לגבור על שני המלכים סיחון ועוג ואמר לעצמו שעם עם ישראל הוא לא יצליח לגבור עליהם כבדרך העולם כפי ששני עמים נלחמים בכלי נשק ומלחמה אלא בלק מבין שכל מה שקורה לעם ישראל זה בדרך ניסי ועל כן הוא פונה לאפיקים אחרים, ועל כן פונה לבלעם בן בעור שהיה נביא רק מצד הסיטרא אחרא כדי שלא יגידו אומות העולם שאם גם לנו היה אדם בסדר גודל של משה רבנו היו הולכים בדרך ה', ועושים את רצונו ולכן הקב"ה נתן את בלעם שהיה 'שווה' למשה רבינו רק מצד הטומא.
ומה שיותר מטמיעה את החיבור של בלק עם בלעם הוא שהרי בלעם היה אויב למואב אבל כאשר מדובר על עם ישראל כולם מאוחדים וכלם מתאגדים מול עם ישראל כך גם פה ורשע זה בלעם היה מוכן לעשות הכל כדי לקלל את עם ישראל ולהזיק להם, בונה מזבחות ומעלה קורבנות ארבעים שונים קורבנות היה מעלה לפני ה' רק שיוכל לקלל את עם ישראל. ובלק ידע שהכל בידי שמים ואין רצונו של הקב"ה לקלל את עם ישראל ובכל זאת הם מנסים אולי יתרצה הקב"ה לקללם, אבל הוא כמובן לא מקבל את רשותו של הקב"ה, ולכן הוא אומר לעבדי בלק 'אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' , הדבר אשר ישים ה' בפי אותו הדבר', ועוד מובא בספר 'על התורה ועל העבודה' שבזכות אותה הכרה שהכיר בלק בגדולתו של ה' שהכל בידו זכה שנקרא פרשה על שמו , ועוד מדוע זכה בלק לפרשה על שמו שעתיד לצאת מזרעו של בלק רות המואביה שהיתה נכדתו של בלק, שיצאה ממנה דוד המלך ושלמה המלך וכמובן מלך המשיח וזכתה להיות אם מלכות.

ועוד מובא במסכת סנהדרין (קה : ) אמר רב יהודה לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. הרי בלק התכוון לרעת עם ישראל אבל הוא גם העלה 42 קורבנות לפני ה' כך שגם שהוא לא התכוון לשם שמים בכל זאת הקרבת הקורבנות לפני ה' , הקב"ה החשיב לו זאת כאילו התכוון לשם ה' ועל כך הוא זכה שיצאה ממנו רות אם המלכות, רות היתה ביתו של עגלון מלך מואב שהיה בן בנו של בלק מלך מואב, מכאן אנו לומדים שהכל בידי שמים כך שאנו צריכים לעשות את מה שהקב"ה אומר לנו לעשות והקב"ה יעשה הטוב בעניו ושנזכה לגאולה השלמה והאמיתית ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש אמן.

לרפואת דבורה בת שרה, סימון בן חנה, שרה בת שמחה.

לע"נ הלל בן ח' ראובן ושמחה.

הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*