הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים

בפרשתנו כתוב "מדבר שקר תרחק". עלינו לדעת (למי שעדיין לא יודע) שאסור לשקר!!! כן, כן, אסור לשקר. יש מצבים שמותר לשקר, אבל כמו כל איסור, גם כאן, בשביל שנרשה לעצמנו לשקר, צריך לוודא שאכן מותר במצב זה לשקר. בדרך כלל צריך לשאול פוסק אם מותר לשקר במצב זה או לא, ולא לסמוך על עצמנו, כי הרי אנחנו נגועים בדבר, יש לנו אינטרסים וסיבות שמטשטשות את יכולת השיפוט שלנו, ויגרמו לנו להחליט שמותר גם כאשר אסור. לכן כדי לתת לנו קצת מושג על חשיבות הדבר, אביא מדברי חז"ל בגמרא (מובאים בספר "מוסרי חז"ל" בערך "שקר") בתוספת הערותי:

א. אמר רבי ירמיה בר אבא: ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה: כת חנפים, כת שקרנים, כת מספרי לשון הרע, כת ליצנים… כת שקרנים מנין? שנאמר (תהלים קא) "דובר שקרים לא יכון לנגד עיני"… (מסכת סוטה דף מב עמוד א). נזכור מה שכבר כתב הרמח"ל בתחלת ספר מסלת ישרים: "שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא". וכיון שלזה אנו מחכים וזאת כל מגמתנו, כמה קשה העונש הזה של ארבע כתות אלו, וביניהם כת שקרנים, שאינם מקבלים פני שכינה.

ב. אמר רבי אלעזר: כל המחליף בדבורו (=משקר) כאילו עובד עבודת כוכבים. (מסכת סנהדרין דף צב עמוד א). אולי חשבנו שלעבוד עבודה זרה זה דבר רחוק מאתנו, אך הנה מסתבר שכשאדם משקר – הרי זה כאילו עובד עבודת כוכבים. חמור מאוד!

ג. [כשגזר הקב"ה שימות אחאב מלך ישראל מפני שהחטיא את ישראל בעבודה זרה, חיפש הקב"ה כיצד לשכנע את אחאב שיצא למלחמה, שיפול בה. ואז באה רוח אחת ומציעה שהיא תהיה רוח שקר לארבע מאות נביאי השקר שהיה אחאב מחזיק, ותגרום להם לומר לאחאב שיצא למלחמה ושהוא יצליח במלחמה. וכן כתוב בנביא (מלכים א, כב): "רָאִיתִי אֶתה' יֹשֵׁב עַל כִּסְאוֹ, וְכָל צְבָא הַשָּׁמַיִם עֹמֵד עָלָיו מִימִינוֹו ּמִשְּׂמֹאלוֹ. וַיֹּאמֶר ה' : מִיי ְפַתֶּה אֶת אַחְאָב וְיַעַל וְיִפֹּל בְּרָמֹת גִּלְעָד? וַיֹּאמֶר זֶה בְּכֹה וְזֶה אֹמֵר בְּכֹה. וַיֵּצֵא הָרוּחַ וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי ה',ו ַיֹּאמֶר : אֲנִיא ֲפַתֶּנּוּ. וַיֹּאמֶרה' אֵלָיו : בַּמָּה? וַיֹּאמֶר: אֵצֵא וְהָיִיתִי רוּחַ שֶׁקֶר בְּפִי כָּל נְבִיאָיו. וַיֹּאמֶר: תְּפַתֶּה,ו ְגַם תּוּכָל, צֵא וַעֲשֵׂה כֵן". על זה אומרת הגמרא] מי היא הרוח? אמר רבי יוחנן: רוחו של נבות היזרעאלי (מכיון שאחאב הרג את נבות בשביל לקחת ממנו את השדה שלו, היתה רוחו של נבות מחפשת כיצד לפתות את אחאב ולהפילו).

ומהו שאמר לו הקב"ה: "צא"? אמר רבינא: צא ממחיצתי, שכן כתוב (תהלים קא) "דובר שקרים לא יכון לנגד עיני" [שבגלל שרצה לשקר לנביאי השקר, הסכים הקב"ה לשליחותו, אבל אמר שזה יעלה לו בכך שהוא לא יוכל להשאר במחיצתו של הקב"ה]. (מסכת סנהדרין דף קב עמוד ב). ראו מה זה, אפילו שהלך בשליחות ה', כיון שהציע לעשות זאת על ידי שקר, גורש ממחיצת ה'.
ד. תנו רבנן: שלשה הקב"ה שונאן: המדבר אחד בפה ואחד בלב וכו'. (מסכת פסחים דף קיג עמוד ב). לא כדאי להקרא שנאוי אצל הקב"ה…

ה. אמר רב זירא: אל יאמר אדם לתינוק: "בוא, אתן לך משהו" ואינו נותן לו באמת, משום שמלמד אותו לשקר, ונאמר (ירמיה ט) "לִמְּדוּ לשונם דַּבֵּר שקר". (מסכת סוכה דף מו עמוד ב). ראו כמה צריך להזהר, שלא לשקר לילדים (כמו להבטיח שיקנה להם משהו, ולא קונה בסוף) או אפילו לשקר ליד הילדים (שהילדים שומעים שאבא או אמא משקרים), שחוץ מאיסור השקר, גם מלמד את ילדיו לשקר, והרי זה חוטא ומחטיא.

עד כאן הבאתי מחז"ל. והנה החפץ חיים, ר' ישראל מאיר הכהן מראדין זצוק"ל, חיבר קונטרס קצר המדבר באיסור השקר והמרמה, ראוי לכל אחד לקרוא בו. ושם בפרק ב' כתב: ובעוונותינו הרבים נתרבו עתה ענייני השקר והרמאות בענייני המסחר לאיזה אנשים, ונעשה אצלם כהיתר, שמשקרים במשאם ומתנם ואומרים: "בכך וכך קניתי, וכך וכך נתנו לי"! ולפעמים נשבעים גם כן על כך (ושבועה בלשון לעז גם היא שבועה מן התורה). וחושבים שזה הכל בכלל חריצות וחריפות, לדעת להרויח, ואומרים ש"מי שאינו עושה כך בדורות הללו, אינו אוכל לחם". עד שבעוונותיו הרבים היינו חרפה לשכנינו, שאומרים: "הדבר ידוע שישראל יעשו עוולה וידברו כזב, ולא ימצא בפיהם דבר אמת"! אוי לנו על חילול שמו יתברך שנעשה על ידינו.
ואיסור המרמה גרם שהעולם הולך ומתמעט, וגלגל העניות חוזר בעולם, וכמעט אינו מצוי בזמנינו שעשיר יאריך בעשרו כל ימי חייו, אלא למחצית ימיו או לשלישיתו, או לפעמים למספר מעט מן השנים – מה שלא היה כן בדורות שלפנינו, שגדר העשירות יינתן לאיש למספר שנים וחודשים. אין זאת כי אם שזאת הסיבה גרמה הכל… ואף אם הוא חושב להרוויח הרבה על ידי השקר, מדבר שקר ירחק, שיותר ממה שהוא מרוויח, הוא מפסיד לפי האמת. והבוטח בה' ונושא ונותן באמונה, חסד ה' יסובבנו, וברכת ה' היא תעשרנו, ובוודאי שלא יחסר לחמו, ויהיו מזונותיו בהיתר ונחת וכבוד.

הרב מאיר מושיאשוילי הי"ו מאשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*